Callis Amid: De 166 ledamöterna vet inte vilka afghanerna är

Callis Amid.

Callis Amid kom till Sverige från Iran 1986. Han är marinbiolog, konsult i Försvarsmakten och har bland annat engagerat sig i frågan om uppehållstillstånd för Försvarsmaktens afghanska tolkar. Han kandiderar för liberalerna i riksdagsvalet. Här återger jag ett inlägg som han har publicerat på Facebook om amnestin för 9 000 afghanska män utan asylskäl.

Callis Amid belyser det han kallar ”ett hafsverk till lagförslag” och påpekar att de 166 riksdagsledamöter som röstade igenom lagförslaget inte vet vilka de afghanska männen är, eftersom ingen av dem har visat några ID-handlingar.

”Igår röstade 166 ledamöter igenom lagförslaget om de ensamkommande. Trots stark kritik från tunga remissinstanser och frånvaron av konsekvensanalyser valde dessa ledamöter att rösta igenom ett hafsverk till lagförslag som ger cirka 9 000 ekonomiska migranter ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd trots att rättsstaten Sverige landat i att de saknar skyddsskäl.

Utfallet från omröstningen i riksdagen är djupt beklagligt och undergräver den förvaltningsprincip som vårt land bygger på. Den princip som stipulerar att myndigheter tillämpar lagar och att domstolar borgar för att tillämpningarna är korrekta. Kan dessa 166 ledamöter belägga i fakta hur Migrationsverket och migrationsdomstolarna brustit i sitt yrkesutövande mot enskild i cirka 9 000 unika fall? På vilka sakliga grunder kan riksdagsledamöterna belägga att tusentals ärenden har beretts felaktigt, från beslut om avslag hos ansvarig myndighet till avslagsbeslut efter prövning i domstol?

Svaret är att det kan de inte. Ledamöterna har reducerat en av vår tids viktigaste politikerområden (migration) till en fråga om att vara god eller ond människa. Deras fasta övertygelser och missriktade godhet har sjösatt en lag som premierar förbättrad levnadsstandard framför skyddsskäl. Sverige kommer nu lägga resurser på tusentals ekonomiska migranter istället för på människor i behov av skydd såsom kvinnor, barn och funktionshindrade i krigs- och konfliktzoner.

Vad kommer lagen att få för konsekvenser?

För det första har de skattemedel som finansierat yrkesutövares arbete på Migrationsverket och migrationsdomstolarna kastats i sjön. De enorma summor som har gått till att handlägga, granska och pröva skyddsskäl i ca 9 000 fall får Sveriges löntagare nu ingenting för. Hur försvarar de 166 ledamöterna detta slöseri av skattebetalarnas pengar?

För det andra tvingas nu Sveriges lärarkår in i en migrationsprocess där deras utlåtanden kommer avgöra huruvida de ensamkommande får uppehållstillstånd. Trots kritik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, där förbunden gör klart att lärares bedömningar inte bör påverka en sökandes möjlighet till uppehållstillstånd, valde en majoritet i riksdagen att köra över förbunden och tvinga lärarna att administrera migrationsärenden.

Utifrån slutsatserna i fjolårets rapport (2017:3), som expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade, vet vi att ”ensamkommande flyktingbarn har stora svårigheter att prestera bra i skolan” samt att ”Genomsnittsbetygen för ensamkommande har också sjunkit stadigt sedan början av 2000-talet”.

Därutöver publicerade Skolverket en rapport 2016 (Rapport 436) där 3 575 unga nyanlända som genomgått språkintroduktion, ett av gymnasieskolans största introduktionsprogram, följdes upp över flera år. Resultatet från den studien visar att av 3 575 individer som påbörjade språkintroduktion 2011 var det endast 7 personer som avslutade ett nationellt program med examen, fyra år efter studiestart.

Baserat på ovanstående underlag kan man dra slutsatsen att utsikterna för dessa unga män att klara studier på gymnasial nivå inte är goda, vilket sannolikt kan rendera en situation där lärare utsätts för stora påtryckningar för att godkänna de ensamkommande som inte uppnår kunskapskraven för studier på gymnasial nivå.

Tänkte riksdagens 166 ledamöter på vilken situation lärarna skulle försättas i under voteringen? Kommer ledamöterna ta ansvar för lärarnas arbetsmiljö som sannolikt kommer att försämras med anledning av beslutet?

För det tredje kommer det sannolikt att resas nya krav på amnesti för 3 020 individer som befinner sig i samma situation som de 9 000 men som sökte asyl efter den 24 november 2015. Vad avser riksdagens 166 ledamöter göra för dem? Avser de att skapa ytterligare en gräddfil för 3 020 ekonomiska migranter som Migrationsverket och migrationsdomstolarna menar saknar skyddsskäl efter individuella prövningar?

För det fjärde vill regeringen att de ensamkommande ska genomgå en vandels- och säkerhetsprövning, samtidigt som den författar en lagtext som stipulerar att ”Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik”. Expressens kartläggning visar att 78 procent av de ensamkommande har fått sin ålder uppskriven, vilket de har fått antingen för att de inte har kunnat göra sin identitet sannolik eller för att de medvetet har ljugit om sin ålder.

Regeringen gör här ett avsteg från huvudregeln i svensk migrationsrätt som kräver att den sökande ska styrka sin identitet för att beviljas uppehållstillstånd om grunden är annan än asyl (MIG 2012:1). Avsteget kritiseras av Polismyndigheten i remissvaret där myndigheten skriver att ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet”.

Migrationsverket nämner även att regeringen bör tydliggöra hur den lägre bevisgraden för identitet ska relateras till ”statens behov av att ur ett säkerhetsperspektiv ha kontroll över vilka som vistas i landet”.

Riksdagens 166 ledamöter vet alltså inte vilka dessa individer är. Hur menar ledamöterna att en vandels- och säkerhetsprövning ska kunna genomföras när identiteten på den sökande inte är känd?

För det femte har den reglerade invandring som riksdagspartierna säger sig stå bakom underminerats, samtidigt som principen om likabehandling, fundamentet i svensk lagstiftning, har åsidosatts. Medan andra folkgrupper såsom kristna assyrier tvingas ta konsekvenserna av ett avslagsbeslut, har riksdagen nu röstat igenom en särlagstiftning som bereder en specifik grupp afghaner, som genom tre instanser bedömts sakna skyddsskäl, ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd. Hur försvarar riksdagens 166 ledamöter beslutet att skapa en gräddfil för afghaner men inte för andra folkgrupper?

En majoritet i riksdagen har röstat igenom ett lagförslag som inte har föregåtts av en konsekvensanalys och som visar hur missriktad godhet tillåts politisera den svenska asylprocessen. Det är bedrövligt, milt uttryckt. Riksdagens 166 ledamöter bör erinra sig att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den nionde september kommer de bli plågsamt påminda om just det.”

 

Callis Amid

 

Källor:

Lärarnas Riksförbund:

Klicka för att komma åt 064_lararnas-riksforbund.pdf

Lärarförbundet:

Klicka för att komma åt 063.-lararforbundet.pdf

ESO-rapport, sida 54-55.

Klicka för att komma åt ESO-2017_3.pdf

Skolverkets rapport, sida 37.
https://www.skolverket.se/…/publi…/visa-enskild-publikation…

Ytterligare 3020 individer i samma situation som de 9000:
https://www.dn.se/…/po…/radda-barnen-naivt-av-stefan-lofven/

Expressens kartläggning:
https://www.expressen.se/…/de-9-000-afghanerna–vilka-ar-d…/

Polismyndigheten:

Klicka för att komma åt 009_polismyndigheten.pdf

Migrationsverket:

Klicka för att komma åt 011_migrationsverket.pdf

Regeringens proposition som röstades igenom:
https://www.regeringen.se/…/extra-andringsbudget-for-2018–…

16 reaktioner till “Callis Amid: De 166 ledamöterna vet inte vilka afghanerna är

 1. USA (alltså CIA) är de som mest av alla beväpnar världens terroriströrelser. Märk att det finns inte EN terroriströrelse i världen, som inte har kontor i Sverige, vilket finansieras av dolda svenska skattemedel, samt att Sverige ger dem propagandaplattform, utbildning i omstörtande verksamhet etc.

  Gillad av 1 person

 2. För det sjätte!
  En stor del av dessa Afghaner är brottsliga redan där de kom ifrån och blev det i varje fall i samband med att de anlände till Sverige (ålderslögner, falsk id samt med tiden våldtäkter, misshandel, skadegörelser etc). En annan, inte oföraktlig, del är f d utbildade, tränade och stridshärdade soldater ur afghanska resp iranska armén. Det framgår inte minst av alla dessa bärsärkagångar de gör vid minsta fall av hinder de utsätts för. Förstärkta av sin tro på sharias överlägsenhet (och de otrognas samhälles underlägsenhet).

  Dags för spekulation!
  Vem sände dessa trupper till Sverige? Vad skall truppen användas till i Sverige? Vem bestämmer vad truppen skall göra och när? Uppenbarligen väntar man bara – på vad? För endast ett fåtal av de f d soldaterna verkar utbilda sig eller jobbar – de får ju full försörjning i alla fall.

  Var finns truppens vapen, utrustning etc idag? Var tog alla de containrar med vapen, utrustning etc vägen, som för några år sedan avslöjades av grekiska kustbevakningen (minst 7-10 st)? Minst ett fartyg lossade i Tessaloniki, och ett okänt antal containrar kördes norrut mot Balkan innan fartyget kördes ut ur Grekland. Minst ett fartyg lossade i Rotterdam, men sedan vet bara mottagaren var containrarna till slut hamnade. Ett misstänkt fartyg angjorde Varberg men hindrades att lossa ”av fackliga” skäl. Eller kanske ”hemligt” skäl . . .
  Efter oförklarliga kattrakanden lämnade fartyget Varberg men befann sig under några dygn nära Varberg ute i Kattegatt. Vad hindrade att mindre fartyg hämtade containrar och sedan lossade i utvalda småhamnar runt Kattegatt? I princip saknar Sverige tull och kustbevakning, så vad gäller Sverige finns ingen koll alls – i varje fall inte 2015.

  Hmmm . . .

  Gillad av 2 personer

 3. Vi vet inte vilka över en miljon utlänningar som råkar befinna sig i Sverige är. De ”9000” är en avledande manöver som skall avleda uppmärksamheten från de faktiska antalet olagliga uppehåll i Sverige.

  Gillad av 1 person

 4. Det finns en agenda att utrota det svenska folket och alla vita människor på jorden. De kommer inte att ge sig fören den sista vita människan ligger blödande och döende i rännstenen.

  Gillad av 1 person

 5. Att landets högsta beslutande organ riksdagen har devalverats till en församling där merparten har anseende och trovärdighet på kvällstidningsnivå borde bekymra varje demokratiskt sinnad och rättstänkande människa.
  Trots alla haverier under innevarande mandatperiod, krönt av denna horribla och blinda amnesti, tycks fortfarande en majoritet av befolkningen inte inse vidden och faran av detta faktum.

  Gillad av 2 personer

 6. Att hoppas på att dessa 166 riksdagsledamöter kommer att bli påminda om debaclet den nionde september är en nåd att stilla bedja om. En majoritet av svenska folket har fortfarande inte drabbats personligen av rån, misshandel eller annat. Så, vi får nog vänta ytterligare några år på att svenska folket vaknar. Om de inte har slagits ihjäl innan dess förstås.

  Gillad av 3 personer

 7. Det är rättsligt misslyckat med hela asylsystemet som faller sönder p.g.a. sina egna logiska brister. Hur, t.ex. kan man bevilja en förvaltningsrättsmässig förmån till en obestämd individ vars identitet man inte är säker på? Hela rättslogiken går ut på att man ska 1) veta vem rättssubjekten är och 2) veta sådana fakta som berättigar rättssubjekten till förmånen i enlighet med lagen. Enligt denna princip så kunde man ompröva vartenda asyl- och uppehållstilståndsbeslut om det visar sig att en individ inte är den som individen gav sig ut för att vara. Samma princip gäller även beviljande av medborgarskap som kunde omprövas flera år efter att individen har beviljats medborgarskapet.

  Nu skulle det gälla att förbereda en process där man börjar systematiskt (efter valet) går igenom samtliga skydds-, uppehållstillstånds- och medborgarskapsbeslut som fattats sedan 2000. Har man beviljat förmåner till fel individ, så torde beslutet kunna räknas som ogiltigt. Man ska börja kräva att dessa personer, fast i efterhand, hämtar dokument från hemlandet som bekräftar deras identitet. Kan de inte göra det, så ska man anullera deras förmåner.

  Gillad av 4 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s