Allvarliga varningssignaler II: Varför sjunker fertiliteten dramatiskt i Väst?

Titta noga på det här diagrammet. Det du ser är en alarmerande, för att inte säga katastrofal utveckling av infertilitet hos män mellan 15 och 59 år. Fertiliteten, mätt i antal spermier och spermiekvalitet, har på några årtionden sjunkit med 50-60 procent.

En man i dag är bara hälften så fertil som hans farfar var.

Varför ökar den manliga infertiliteten dramatiskt?

En lång rad internationella undersökningar har visat en dramatisk minskning, både av antalet spermier och spermiekvalitet, hos män i Väst under de senaste årtiondena.

Och det är framför allt graden av minskningen som är oroväckande, menar den israeliske forskaren och epidemiologen Hagai Levine vid Hebrew University i Jerusalem, som lett en av de största studierna.

”Det är chockartade siffror” säger han.

Hagai Levine har lett forskningen som undersökt spermieantal och spermiekoncentration hos män i Väst under de senaste 40 åren.

Både spermakvalitén och antalet spermier per milliliter sperma har reducerats dramatiskt mellan 1973 och 2011, den period som undersökts i den israeliska studien, som i sin tur är en genomgång av 185 andra studier. Spermiekoncentrationen — antalet spermier per milliliter – sjönk med 52,4 procent. Den totala mängden spermier minskade ännu mer, med 59,3 procent. Dessutom syns ingen utplaning, utan minskningen är lika stor i dag.

”Vi fann en kraftig nedgång på över 50 procent av både spermiekoncentrationen och antalet spermier under de senaste 40 åren. Och kurvan är ännu tvärare de senaste 20 åren, så vi kan konstatera att vi har ett problem” säger Hagai Levine.

Han anser att hans forskningsresultat signalerar något om påverkansfaktorer i vår omgivning men menar att underlaget inte räcker för att kunna ringa in vilka de faktorerna är.

Forskargruppen understryker behovet av ytterligare forskning för att klarlägga mekanismerna bakom mäns infertilitet som ”urgent” (mycket brådskande).

En faktor som är definitivt intressant är att den dramatiska minskning av antalet spermier och spermiekvalitet som undersökningen visar enbart gäller män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. Motsvarande försämring har inte setts hos män i Afrika, Sydamerika och Asien. Varför det är så vet man inte.

Spermiekoncentrationen är inte bara en fråga om fertilitet. Det finns klara samband mellan antal spermier och den allmänna hälsan. Män som har ett lågt antal spermier är ett slags kanariefåglar i gruvan vad gäller hälsotillstånd. De löper också ökad risk att få diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, metaboliska sjukdomar och risk att dö tidigare.

Shanna H. Swan.

Professor Shanna H. Swan, reproduktions-epidemiolog och en av ledarna för den israeliska forskargruppen, får i en intervju med Daniel Noah Halpern frågan hur rädda vi ska vara för att ofruktsamheten leder till utrotning? Riskerar arten människa att utplånas?

Hon svarar:

”Det är alltid svårt att extrapolera bortom data. Men du kan alltid ställa frågan ”När är en art i fara? När är en art hotad? Vi befinner oss definitivt på den vägen.”

Testosteronnivåerna hos män har också sjunkit kraftigt, och mätbara yttre könskaraktäristika har förändrats påtagligt.

”Det vi kan se är att könsskillnaderna krymper” säger Shanna H. Swan. ”Män producerar mindre sperma. De blir också mindre manliga.”

Den enes död, den andres bröd. På nätet finns redan nu sajter där män erbjuder sin sperma ”gratis” till par som vill ha barn.

Gratis sperma erbjuds via nätet.

Även kvinnor drabbas i ökande utsträckning av infertilitet. Vid så här kraftiga förändringar i den reproduktiva förmågan hos både män och kvinnor under samma tidsperiod måste man fråga sig vilka orsaker som går att identifiera.

Vilka faktorer är gemensamma för båda könen under den aktuella tidsperioden? Vad har förändrats i livsstil och miljö?

”I många vetenskapliga undersökningar har elektromagnetiska fält visats öka risken för infertilitet och missfall. Mobilstrålning kan försämra spermiers rörlighet och även orsaka DNA-skada på mänskliga spermier. Studier har upprepade gånger konstaterat skadliga effekter på reproduktionen i djurförsök” skriver den ideella stiftelsen Strålskyddsstiftelsen och refererar till en lång rad vetenskapliga rapporter som styrker sambanden mellan exponering för elektromagnetisk strålning från till exempel mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, wi-fi, läsplattor och annan utrustning som avger mikrovågor eller radiofrekventa vågor.

”Gravida kvinnor löper också ökad risk för missfall vid exponering för förhöjda elektromagnetiska fält enligt upprepade vetenskapliga undersökningar.”

Bluetooth vid örat och mobilen i fickan – en farlig kombination.

För män är användning av så kallad Bluetooth en riskfaktor. Det är en teknisk pryl som är särskilt populär bland hantverkare, som behöver kunna ta emot samtal och ha händerna fria.

En Bluetooth bärs under långa tidsperioder vid örat, i omedelbar närhet till den känsliga hjärnan och utsätter den för 1 600 Hz pulsad mikrovågsstrålning. Samtidigt bärs mobiltelefonen ofta i byxfickan. Det innebär långvarig exponering av de reproduktiva organen för pulserande mikrovågsstrålning.

Undersökningar har visat att män som använder headsets eller Bluetooth har sämre spermier och lägre antal spermier än män som inte använder headsets eller Bluetooth.

Användning av bärbara datorer, så kallade laptops, i knät – i synnerhet om den kopplas upp mot trådlöst internet – medför samma risker: DNA-skador i spermier, sämre spermier, risk för missfall och skada på foster.

”Kemikalier har diskuterats som orsak till den dramatiska försämringen av mäns spermiekvalitet, men det kan inte uteslutas att den massivt ökande strålningen från bland annat trådlös teknik har bidragit till utvecklingen” skriver Strålskyddsstiftelsen.

Till exempel visar en forskningsöversikt från Italien att mänskliga spermier som exponerats för mobilstrålning får sämre rörlighet, onormalt utseende och ökad oxidativ stress. Män som använder mobiltelefon har sämre spermiekoncentration, spermier med försämrad rörlighet, och sämre livsduglighet. Ju mer mobilen använts, desto större effekter.

Mobilstrålning orsakar DNA-skada och oxidativ stress i mänskliga spermier. Spermierna får sämre rörlighet och vitalitet. Fynden visar att mobilstrålning kan påverka både mäns möjlighet att få barn men också hälsan hos barnen.

Mängder av fler exempel i vetenskapliga rapporter finns att läsa här.

Behöver du ytterligare argument för att börja handskas med din älskade mobiltelefon med större kunskap och aktsamhet? Här är ett till.

Varje år får drygt 10 000 svenska män diagnosen prostatacancer. Sjukdomen är vanligast bland män över 70 år men ökar kraftigt även bland yngre män.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Svenska män drabbas mycket oftare än män i övriga Europa. Varje dag får cirka 25 män i Sverige veta att de har prostatacancer. Dödligheten i prostatacancer i Sverige är dubbelt så hög som i USA och Kanada, länder som annars brukar utmärka sig för en mer ohälsosam livsstil än vår. I asiatiska länder som Japan och Korea är förekomsten av prostatacancer mycket lägre.

Den vetenskapliga världen letar efter förklaringar till den snabba utvecklingen av sjukdomar och symtom som plötsligt visar sig och sprider sig under en historiskt sett mycket kort tidsrymd. Risken är uppenbar att man inte ser skogen för bara träd, det vill säga bokstavligen inte ser det som ligger rakt framför näsan och har blivit så vanligt att man – just det – inte ser.

Människan är i flera avseenden ett primitivt djur. Vi tror på det vi kan se med blotta ögat. Det som inte går att se finns inte. Och mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner, DECT-telefoner, wi-fi, läsplattor och annan trådlös teknologi syns inte. Alltså har många svårt att tro att den kan vara skadlig.

Innan det medicinska mikroskopet uppfanns visste läkarna ingenting om virus och bakterier.

Situationen var exakt likadan innan fullgoda medicinska mikroskop uppfanns på 1800-talet. Innan dess hade man ingen aning om existensen av virus och bakterier. De går ju inte att se med blotta ögat. Alltså begrep man ingenting om hur svåra sjukdomar uppstår och sprids.

I min förra artikel redogjorde jag för en engelsk undersökning från 2018 som visar att antalet elakartade hjärntumörer i England har fördubblats under perioden 1995-2015. Under samma tidsperiod rapporteras mobiltelefonanvändningen ha ökat från 5 till 95 procent.

Vilken annan livsstils- och miljöfaktor har haft motsvarande ökning?

De forskare som vill göra ett seriöst arbete för att ringa in vilka faktorer som ligger bakom den alarmerande ökningen av hälsoeffekter som hjärntumörer, infertilitet, prostatacancer och många andra allvarliga sjukdomstillstånd har en svår uppgift.

Frågan är: vem eller vilka är intresserade av sanningen?

Telekomindustrin tjänar miljarder på trådlös teknik och är definitivt inte intresserad av fakta som hotar deras vinster.

Tjänstemän som befolkar myndigheterna, lyfter lön och vill hålla sig väl med industrin och hålla allmänheten i falsk trygghet, är heller inte intresserade.

Politikerna, med en ängsligt kortsynt och egoistisk tidshorisont på mandatperiodens fyra år, tycker inte att ofördelaktiga sanningar om en teknik som de har godkänt och som visar sig vara skadlig, är intressanta.

Media är helt ointresserade. De ser det som sin uppgift att värna industrins och politikernas intressen. Inte dina, och inte att förmedla saklig och korrekt information.

Slutligen – hur intresserad är du själv av att få reda på fakta som kanske får dig att av omtanke om din hälsa omvärdera hela din egen och din familjs syn på trådlös teknik, på era älskade mobiltelefoner och läsplattor, och radikalt förändra era medievanor?

Uppriktigt sagt?

Jag ska berätta vad jag tror: det finns knappt någon som är intresserad av kunskap på det här området. Människor vill inte veta saker som riskerar att få dem att tänka och förändra sina liv. Allmänheten lever i perfekt intressegemenskap med telekomindustrin och övriga aktörer.

Under mina mer än 50 år som journalist kan jag inte påminna mig att jag någonsin har mött ett så kompakt ointresse för ett ämne som för 5G och trådlös teknik. Det var jag förberedd på, så jag är inte förvånad. Ointresset gör mig inte mindre motiverad att skriva. Tvärtom.

Jag är tidigt ute. Det är en otacksam uppgift. De flesta sover sött. Men jag tror att när 5G-tekniken är på plats i varje kvarter, varje offentlig miljö, varje affärscentrum, och patienter med nya ”okända” symtom strömmar till vårdcentraler och sjukhus – då kommer en reaktion.

Tyvärr – då är det för sent. Ingen 5G-utrustning som installerats på plats kommer att tas ner, oavsett befolkningens reaktioner och sjukdomssymtom.

Det är nu det finns en chans att påverka.

Nu.

 

LÄS OCKSÅ

Declining Male Fertility: An Interview with Dr. Hagai Levine

 

Detta är den sjunde artikeln om 5G och hälsorisker förknippade med trådlös kommunikation. Här finns de tidigare artiklarna:

Del 1. 

5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

Del 2.
I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

Del 3.
Röster om 5G: ”Wake the hell up!”

Del 4.
5G – en brutalisering av vårt gemensamma luftrum

Del 5.
”Regeringens ansvar att informera om strålning – en utbyggnad av 5G-nätet måste stoppas”

Del 6.

Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

 

——————————————————————————————-

Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!

 

21 reaktioner till “Allvarliga varningssignaler II: Varför sjunker fertiliteten dramatiskt i Väst?

 1. EU höjer nu gränsvärden för neonikotidoider i livsmedel:
  https://www.bund.net/umweltgifte/pestizide/bienen-und-pestizide/neonikotinoide-in-lebensmitteln
  En väsentlig neonokotinoid är acetamiprid som sänker testosteronnivån hos män och leder till erektionsproblem och sänkt fertilitet:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2305050015000305
  https://academic.oup.com/biolreprod/article/96/1/254/2734427
  Där har vi alltså en av ett flertal faktorer!

  Gilla

 2. Dom som driver opinion om strålrisker vill sänka effekterna. Detta möjliggörs med 5G men inte med de äldre teknikerna. Om opinionen riktar in sig på att sänka effekterna kan det vara ytterligare ekonomiskt lönsamt att utnyttja den potentialen hos 5G eller dess fortsättning.

  Gilla

 3. Nya abortlagar som kommer i allt flera av USAs delstater tillåter sena aborter ända upp till strax före födelsen och RENTAV STRAX EFTER!!!
  Jfr. https://www.redstate.com/brandon_morse/2019/02/28/break-baby%E2%80%99s-neck-woman-tells-planned-parenthoods-plan-baby-born-alive/
  Talar svenska officiella medier om detta för folk? Detta kan ses som en bekräftelse på nya världsordningens avsikt att drastiskt minska befolkningstillväxten och stärker trovärdigheten i att vacciner och annat har motsvarande ”avsiktliga biverkningar”.

  Gilla

 4. ”Media är helt ointresserade. De ser det som sin uppgift att värna industrins och politikernas intressen. Inte dina, och inte att förmedla saklig och korrekt information.”

  Finlandssvenska Yle har skrivit om 5G, men där har endast de positiva effekterna framhållits, inget kritiskt eller ifrågasättande.

  Finland ser för övrigt ut att vara allra först i Norden och utbyggnaden av 5G-mobilnätet ska väl börja redan i Tammerfors och Åbo i mars detta år ser det ut som.

  Av läsarkommentarer (svenska Yle) framgår det att de flesta är rätt så omedvetna om eventuella hälsorisker med projektet och fokuserar endast på det tekniska.

  Men så brukar det vara i Finland: ingen kritisk debatt eller ifrågasättande.

  Folket gör beredvilligt vad överheten trugar på och journalisterna tycks sakna förmåga att tänka ifrågasättande.

  Gilla

 5. Det har nog kemiska orsaker. Jag läste nån gång om att man upptäckt att östrogen hamnat i vattnet och att hanfiskar minskade i manlighet. Men det finns mängder av kemikalier i omlopp som kommer från civilisationen.
  Dom syns mindre än surfplattor men det hindrar dom inte att påverka oss.

  Gillad av 1 person

 6. I en tid när kvinnor inte ska vara kvinnor.
  Och framförallt när män inte ska vara män.
  Är effekter av denna typ helt logiska.

  Gilla

 7. Den som tar del av vad den Nya Världsordningen vill uppnå enligt alternativa kanaler som låter oss veta mycket mera än officiella medier gör, torde känna till att man med ett flertal tillvägagångssätt strävar efter att drastiskt reducera världsbefolkningen till under en miljard.

  För detta ändamål användes ”avsiktliga bieffekter” i vacciner (genom adjuvantier) som inte bara leder till starkt minskad fertilitet, utan också främjar att t.ex. kräftsjukdomar uppstår och andra hälsoproblem, istället för den sjukdom som de skall ”skydda” mot (utan alltför stor effektivitet).

  Därtill mindre hälsosam genmanipulerad kost, chemtrails och olika gifter i vår omgivning samt strålningar.

  Jfr. https://juliacaesar.blog/2019/02/13/gastskribenten-johansson-slang-ut-lofven-om-ni-vill-att-sverige-ska-besta/#comment-1936.

  Nog passar detta Strandhäll, som därtill vill importera utländsk befolkningstillväxt hellre än att en inhemskt befolkning skall få ta hand om detta självt på naturligt vis.

  Gilla

 8. Jag har tre barn, sex barnbarn där alla strålar av liv.
  Ibland undrar jag om jag har gjort rätt, jag kommer inte finnas den dagen det på allvar skär sig i Sverige och resten av Europa.
  Europa har redan nått ‘The Point Of No Return’.

  Gillad av 1 person

 9. Feministkäringarna påverkar männen att bli mesar. Detta i sin tur bidrager till en bristande manlighet. En riktig kvinna hatar en käring med skaft och blir ännu mer feministisk.
  Kraftfulla negrer och araber med stora organ tar över. Kvinnor vill ha detta. Svårare än så här är det inte.

  Gillad av 2 personer

 10. Nog använder de trådlös teknik lika mycket och lika länge i Japan som vi gör i Väst? Men de är inte lika överviktiga som vi och har inte lika mycket s. k. jämställdhet som vi.

  Gilla

 11. Jaa, de som lever mer traditionellt, mer som förr, verkar fungera bättre…..
  Kanske dags att sluta med den sociala ingenjörskonsten….
  I min ungdom sades att ”Vetenskap och konst” skulle råda….

  Har från säkra källor förstått att det glidit iväg till genus, mångfald, inkluderande osv….
  Inget fel med detta, men varför kasta ut barnet med badvattnet..?

  Just saying . .

  Gillad av 1 person

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s