Gästinlägg: K-O Arnstberg granskar HMF-lagen. Del 2.

I sitt andra gästinlägg granskar Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, tjugo domar i HMF-mål (lagen om hets mot folkgrupp). Hans slutsatser är ett totalt underkännande av HMF-lagen och hur den tillämpas av domstolarna:

”Samtliga domar utom en kan klassas som politiska.
I de 20 domar jag gått igenom är det endast en som fyller alla tre rekvisiten, det vill säga den riktar sig mot en folkgrupp, den är hetsande och den är spridd (på nätet). Övriga domar fyller inte samtliga rekvisit. De borde därför inte ha lett till åtal, och de som hamnat inför skranket borde inte ha blivit dömda.”


Karl-Olov Arnstberg har i två inlägg på sin egen blogg granskat lagen om hets mot folkgrupp, HMF, och funnit stora brister både i lagstiftning och tillämpning.

Detta är del 2, som jag publicerar med Karl-Olov Arnstbergs tillåtelse.

 

En problematisk glidning när det gäller Hets mot folkgrupp är tolkningen av begreppet folkgrupp. I beskrivningen av brottet finns ett klarläggande som säger … ”eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Sådan grupp?! I det föregående inlägget visade jag att i den vetenskapliga litteraturen är folkgrupp ett mycket väl avgränsat begrepp och det gäller i stort också för gruppbegreppet. Gruppmedlemmar känner eller känner åtminstone till varandra. Den juridiska definitionen är helt enkelt felaktig och försvagar medborgarnas grundlagsfästa yttrandefrihet.

Karl-Olov Arnstberg har granskat 20 domar i HMF-mål. Han anser att alla domar utom en är politiska.

Av de uppräknade preciseringarna är det bara etniskt ursprung som är relevant. I de fall etnicitet och nationalitet i praktiken överensstämmer (ett land, ett folk) är nationalitet också applicerbart, men för övriga uppräknade preciseringar är det i sak fel att se dem som grupper. De är kategorier, vilket inte är samma sak som grupper. Den här försummelsen av skillnaden mellan grupper och kategorier är av stor betydelse, såväl politiskt som juridiskt.

Det som skiljer en kategori från en grupp är att de som förts samman i en kategori inte känner eller känner till varandra. För att riktigt spetsa till det: Eftersom de inte finns på egna premisser, så kan de heller inte som kollektiv bli utsatta för brott.

Till exempel kan pedofiler (sexuell läggning) vanligtvis inte känna igen varandra om de möts. De utgör ingen grupp, ”pedofiler” är med andra ord en extern definition. Nu kan någon invända att när det gäller hets är det väl skillnad på homosexuella och pedofiler, eftersom homosexualitet inte är brottsligt medan övergrepp mot barn är det. Javisst, och det är kärnan i min kritik. En lagtext ska inte under samma brottsrubricering föra samman kategorier som inte hör ihop. Det bäddar nämligen för juridiska övergrepp, och det är just sådana som begåtts med många av de många domar som avkunnats för ”hets mot folkgrupp”.

En invändning skulle kunna vara att rättsväsendet suveränt bestämmer vilken betydelse en domstol ska lägga in i olika begrepp. De har ju här angivit vilka kategorier de vill föra till begreppet folkgrupp. Ett jämförbart exempel är hur våldtäkt tolkas inom det svenska rättsväsendet. En person som mot en kvinnas vilja fingrar på hennes kön och sticker in ett finger mellan hennes blygdläppar kan dömas för våldtäkt.

Att detta är ett sexuellt övergrepp som kan leda till åtal är klart, men varför ska rättsväsendet hålla sig med egna och avvikande gärningsdefinitioner? Det är helt onödigt, eftersom straffvärdet är det centrala. De bestämmer ju också straffen, varför det saknas skäl för att överge gärningsbeskrivningar som svarar mot praxis.

Ett av de begrepp som lett till åtal och fällande dom för Hets mot folkgrupp är exempelvis blatte (se nedan). Blatte är ett slangord för invandrare av samma slag som svenne för svensk. Om det är helt ok att säga svenne, varför ska blatte kriminaliseras? Är det någon institution som aldrig får slinta i sin relation till den levda verkligheten, så är det rättsväsendet – vilket för övrigt hela detta inlägg handlar om.

De medborgare som dömts för ”Hets mot folkgrupp” uttrycker inte sin vrede över utvalda grupper och kategorier i största allmänhet, utan över de – som de anser – ”mindre önskvärda” människor som befinner sig i Sverige, på grund av den förda massinvandringspolitiken.

Det finns också ett klassperspektiv inbakat. Hade de upprörda medborgarna förfinat sitt språk och uttryckt sin upprördhet på ett språkligt elegantare sätt hade de inte blivit åtalade. Framför allt – domarna utgör varningar till medborgarna:

Även om du inte gillar den förda invandringspolitiken, så akta dig för att göra din uppfattning offentlig.

På vardagssvenska: Håll käften! Således, domarna snävar in yttrandefriheten. Det gör dem politiska.

Börjar vi tala om brott mot människor av samma hudfärg – vilka också omfattas av brottsrubriceringen i ”Hets mot folkgrupp” – har vi hamnat i något som brukar kallas för en viktimiserings- eller brottsofferideologi. Vi påstår till exempel att svarta människor skändas av begreppet ”neger”. Emellertid, det finns i sig inget skändande i begreppet, som ju bara betyder människa med svart hudfärg.

Det som gör begreppet skändande är att vi bestämt oss för att det är det, med referens till den diskriminering av svarta som vi i synnerhet känner från historien. Vidare, vilket är viktigt att inte glömma bort, skändning handlar om upplevelse. Om inte den person som använder begreppet avser att skända den andre och den som kallas för neger inte känner sig skändad, så har heller ingen skändning skett. Konsekvensen: det finns inget brott!

Själva hetsen (hotet, skändningen) måste alltid växlas ner till själva gärningen (handlingen), för att någon eller några ska kunna dömas. När man inte vet vem som har gjort sig skyldig till brott kan heller ingen dömas. Det går till exempel inte att döma den italienska maffian kollektivt för alla brott som den begått. Det borde också vara så, att när vi inte hittar någon som är drabbad har inget brott begåtts.

I juridisk mening finns inte kollektivet. Det är enskilda personer som döms för brott och det som de gjort resulterar i brottsoffer, också det riktiga människor av kött och blod. Undantag är alla de brott som riktas mot det i ett demokratiskt samhälle politiskt överenskomna regelverket, exempelvis trafikbrott.

Av dessa är Brott mot allmänheten och staten med sina sex underkategorier särskilt intressant: Brott mot allmän ordning, Korruption, Landsförräderi, Spioneri, Terrorism och Våldsbejakande extremism. För denna brottskategori är emellertid staten i sig ingen person utan en mellaninstans, en lösning på ”problemet” att endast individer kan vara målsägare.

Det finns 45 brottsrubriceringar under rubriken Brott mot allmänheten och staten. En av dem är Obefogat åtal, vilket i sammanhanget är en särskilt intressant åtalspunkt. Så här står det i brottsbalken 15 kap 5§:

”Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Med andra ord, den åklagare som väcker åtal mot någon för ”Hets mot folkgrupp” trots att denna person bevisligen varken hetsat eller riktat sig mot en folkgrupp, borde kunna åtalas och fällas för falskt åtal, med risk för att få skaka galler i flera år. Men nu är vi långt ute i de juridiska tassemarkerna. Jag har väldigt svårt att tro att detta har skett, eller skulle kunna ske i Sverige.

Det är dags att landa, att gå vidare till de 20 senast avkunnade domar som jag har granskat:

1. Hovrättsdom 24 april 2018.

Ändrar inte tingsrättens dom.
Man, 46 år.

Gärningsbeskrivning: NN har uttryckt missaktning mot personer med anspelning på hudfärg och muslimsk trosbekännelse genom att i ett inlägg på Facebooksidan ”Stoppa maktmissbruket” uttala

”Det är synd att man aldrig kommer på sanna kvalster in action. Gissa om jag skulle ha kul. Många nya OS grenar. 200 m blodig muslim. Kast med äcklig neger. 100 meter kastkniv. Jävla avskum.”

Vilken händelse/händelser som utlöst kommentaren anges inte i domen
NNs försvar: Han minns inte varför han skrev inlägget. Det är riktigt, som han sade i polisförhöret, att han anser att samhället är på väg mot helvete. Han har dock inget emot människor med annan kulturell bakgrund eller hudfärg, eftersom han är uppväxt i Jordbro där det finns många sådana människor. De finns i hans vänkrets och bland hans arbetskamrater.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 40 dagsböter å 150 kr.

Kommentar: Det anges inte i domen vilken eller vilka händelser som fått NN att reagera. Därmed framstår Facebookinlägget som oförklarat. Att den är riktad mot makthavare framgår av orden ”Stoppa maktmissbruket”. Mannen anger vad han skulle göra med vad som förmodligen är förövare genom att ange OS-grenar. Eftersom dessa är en tänkt orealistisk situation, kan de inte klassas som hets. De kategoriseringar som nämns, ”muslim” respektive ”neger” är inte folkgrupper.

De som tjänar på domen:
För polisen: Ett plus i statistiken – ett polisanmält brott har klarats upp.
För åklagaren: Ett åtal har förts till fällande dom, också ett plus i statistiken.
För försvararen: Arvodet, som betalas av staten: 5 946 kr.
För makteliten: Stärker den förda invandringspolitiken.
De som förlorar på domen:
Den åtalade: Ekonomiskt och socialt.
Skattebetalarna: En kostnad de borde ha besparats.
Medborgarna: Ännu en spik i yttrandefrihetens kista.
Demokratin: Med rättssamhällets bistånd, ytterligare ett steg in i det totalitära samhället.

2. Tingsrättsdom, 4 april 2018.

Kvinna, 33 år.

Gärningsbeskrivning: NN har uttalat sig nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse. Hon har på Facebook lagt upp ett inlägg med texten ”Hur man tillverkar en muslim” med tillhörande bilder. Under bilderna står texten ”Ta bort hjärnan”, ”Ersätt med skit”, ”Sätt på bandage” och ”Släpp lös”. Meddelandet spreds genom att det publicerades på Facebook.

NNs försvar, som tingsrätten inte fäster något avseende vid: NN anser att hennes agerande objektivt sett inte kan anses utgöra det påstådda brottet och i vart fall har hon inte haft något uppsåt att begå hets mot folkgrupp. Till detta ska också läggas att hon vid tillfället ifråga mot sin diagnos hade fått fel medicin, vilken påverkade henne på ett markant negativt vis.
Vilken händelse/händelser som utlöst kommentaren anges inte i domen.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 60 dagsböter å 50 kr.

Kommentar: Observera att NN helt anger att hon inte gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Domen är felaktig i sak, eftersom det i bedömningen anges att tingsrätten inte kan tolka på annat sätt än som det anförda brottet.

3. Tingsrättsdom 24 april 2018.

Man, 40 år (spanskt namn).

Domskäl: /…/ Uttalandet pekar ut romer och innehåller tveklöst nedsättande ordalag om dem, med syftning på det nationella och etniska ursprunget. Särskilt uttrycket ”världens största lögnhalsar tjuvaktiga som fan” överskrider gränserna för en saklig kritik av en folkgrupp.

Detta gäller även med beaktande av att NN sagt att han egentligen syftade på de ungerska romerna och inte alla romer. Han har även sagt att han har svårt med självbehärskning och att han lät sin ilska ta överhanden, men inte desto mindre har uttalandena uppenbarligen gjorts medvetet. Därmed är gärningen bevisad. Den ska bedömas som Hets mot folkgrupp.

Straff: 60 dagsböter å 50 kr.

Kommentar: Två av de tre rekvisiten är uppfylla, NN uttalar sig om en folkgrupp och har spritt sin uppfattning. Däremot är inte rekvisitet ”hets”, uppfyllt. NN uttalar sig visserligen negativt men när domstolen slår fast att det överskrider gränserna för saklig kritik av en folkgrupp, anger den inte på vilka kriterier de fäller omdömet.

Domen baseras inte på kunskaper om romer utan med referens till en politiskt korrekt uppfattning, vilket gör domen moralisk: oavsett om det är sant eller inte så får man inte säga så här om romer. Sammanhanget anges inte, vilket visat sig vara praxis i svenska domstolar. Vad är det som gjort NN upprörd? Eftersom kontexten överhuvudtaget inte värderas och eftersom inte alla tre rekvisiten är uppfyllda måste domen klassas som ett klassiskt exempel på censur, vilket gör domen politisk. Och: Ska man nu bli åtalad bara för att man inte är ”saklig” i en domstols ögon? Vad ska det sluta? Det är ju ett sluttande plan rakt in i det totalitära.

4. Tingsrättsdom 3 april 2018.

Man, 68 år, gruppchef i Svenska Motståndsrörelsen (NMR).

Gärningsbeskrivning: NN har lugnt och bestämt promenerat in på centercourten i Båstad iklädd svarta skor, ljusbruna långbyxor och en svart t-shirt med den vita texten ”revolution” tryckt på ryggen. Den pågående tennismatchen, som var välbesökt och tv-sänd, avbröts. Det kan hållas för visst att flertalet av de närvarande på platsen och tv-publiken i detta ögonblick haft sin uppmärksamhet riktad mot NN.

En bit in på den ena planhalvan har NN stannat och med knuten högernäve rest sin högra arm mot skyn och skanderat ”hell seger”, varefter han, alltjämt med höger arm rest mot skyn, vridit sig ett kvarts varv och återigen skanderat ”hell seger”. Detta har han upprepat ytterligare två gånger. Han har alltså på detta vis gett uttryck för sitt budskap, d.v.s. utropet ”hell seger,” tillsammans med hälsningsgesten som nyss beskrivits, fyra gånger; en mot varje läktare.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 50 dagsböter å 50 kr.

Kommentar: NN gjort sig skyldig till ett brott som bör leda till åtal. Att det är en politisk handling är också uppenbart. Däremot är brottsrubriceringen felaktig. Att rikta sig till publiken på ett idrottsevenemang har inget som helst med avgränsningen ”folkgrupp” att göra, inte ens i den vidgade betydelse som domstolar vanligen lägger till grund för fällande dom.

Eftersom det inte finns något objekt för hotet och eftersom hotet inte är något hot utan närmast att betrakta som en svårtydd upplysning från en man som är förvissad om att den politiska sekt han tillhör kommer att ha framgång (hell seger), är domen, för att använda vardagsspråk, ”långt bort i tok”. Tveklöst är den politiskt motiverad och illustrerar på ett, med referens till yttrandefriheten, mycket obehagligt sätt vilken typ av förlöpningar en svensk domstol kan göra sig skyldig till.

Victoria Kawesa, Feministiskt Initiativs avgångna partiledare, i december 2017 dömd för upphovsrättsbrott efter att ha kopierat en annan doktorands verk under en föreläsning.

5. Tingsrättsdom 22 mars 2018.

Man, 78 år.

Gärningsbeskrivning: Den 1 maj 2017 kommenterade NN Feministiskt Initiativs partiledare Victoria Kawesa på Facebook. Han skrev ”Född primat alltid primat. Ränder går aldrig ur”. Den 21 maj 2017 skrev han ”Va fan gör hon i Sverige då? Tillbaka till primaterna i Afrika med henne och hennes kryp”.
Genom att uttalandena fanns tillgängliga på öppna Facebooksidor har de fått spridning.

NN:s försvar: De båda kommentarerna var riktade mot politikern Victoria Kawesa, som han inte tycker är en värdig representant för politikerna i Sverige. Att hon råkar vara ”färgad” gjorde att han uttryckte sig klantigt men han tycker inte att det utgör ett brott. Han tycker att hon har underliga åsikter om svenska vita män. Han såg inte henne som en ”färgad afrikan” utan som politiker. Hon var talesman för Feministiskt initiativ som han kallar ”Fientligt initiativ”.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 50 dagsböter å 250 kr.

Kommentar: Detta är rasistiska kommentarer till en partiledare, som tvingades bort från sin position som ledare för det feministiska extrempartiet FI. Åtalet har en potentiell målsägare i Victoria Kawesa. Däremot uppfylls inget av de båda rekvisiten ”hets” och ”folkgrupp”.

Observera att Victoria Kawesas belagda rasism gentemot vita män, en kategori som NN tillhör, inte kommenteras av domstolen och därför måste anses vara helt i sin ordning. Ännu har jag inte läst någon dom som riktar sig mot en person som uttalar sig rasistiskt gentemot människor med vit hudfärg.

I domen kan man också läsa: ”Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp bygger på en avvägning på ett allmänt plan mellan, å den ena sidan, yttrandefriheten och, å den andra sidan, skyddet för typiskt sett utsatta grupper, t.ex. som här en mörkhyad person med utländskt ursprung.”

Att kalla svarta för en utsatt grupp är felaktigt. För det första är en rasbeteckning ingen grupp, för det andra, när man generellt uttalar sig om svarta, är det malplacerat att kalla dem för utsatta. Är exempelvis svarta i Sydafrika en utsatt grupp?

I domen kan man också läsa att mannen gjort sig skyldig till ett missbruk av yttrandefriheten. På vilket sätt förklaras inte, vilket hade varit rimligt därför att yttrandefrihetens budskap är att medborgarna har rätt att fritt uttrycka sina uppfattningar, också när de av en överhet bedöms som misshagliga. Det är just den rättigheten som yttrandefriheten avser att skydda.

Domstolen anser vidare att begreppet primat är nedsättande och kränkande, när det riktas mot en mörkhyad person. Det är troligt att NN avsåg att använda det kränkande, men hur ska man veta det? Här rör vi oss inom språkets domän och det går inte att ta sig förbi att människan biologiskt är en primat.

Domstolen anser vidare att begreppet primat är nedsättande och kränkande, när det riktas mot en mörkhyad person. Det är troligt att NN avsåg att använda det kränkande, men hur ska man veta det? Här rör vi oss inom språkets domän och det går inte att ta sig förbi att människan biologiskt är en primat. Jämför med om NN hade konstaterat att Victoria Kawesa var kvinna. Det hade kunnat ligga en kränkande undermening i påståendet, men hur ska man någorlunda objektiv kunna veta sådant? Victoria Kawesa är svart, kvinna och primat.

6. Tingsrättsdom 22 mars 2018.

Man 64 år.

Gärningsbeskrivning: NN skrev den 23 juni 2017 en kommentar till en video som lagts upp på den öppna Facebooksidan ”Folkomrösta om invandring till Sverige”. Videon uppgavs visa sexuella trakasserier mot en flicka.

Personen skrev ”Kan nån säga vad muslimer har bidragit med till vårt samhälle? Vi behöver arbetare, inte de som tror Sverige är en stor bankomat. Stenkastare, bilbrännare, våldtäcktsskit, misshandlare, åldringsrånare, bilbrännare osv behöver vi inte. Är så jävla less”.

NN:s försvar: Han vet att alla muslimer inte är sådana, men han är less. Han har två små flickor i södra Sverige, och där är det inte kul. Han är livrädd för vad som ska hända dem i framtiden. Muslimer var fel ord att använda, och han kan ha skrivit kommentaren i affekt.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 50 dagsböter å 250 kr.

Kommentar: Det här är en egendomlig dom därför att NN:s beskrivning stämmer rätt väl. Motfrågan till den domstol som dömt honom som skyldig till hets mot folkgrupp blir rimligen: Anser domstolen att Sverige behöver ”Stenkastare, bilbrännare, våldtäcktsskit, misshandlare, åldringsrånare, bilbrännare”?

Vidare: Varför ger inte domstolen exempel på hur muslimer i sin egenskap av muslimer lämnat bidrag till Sverige? Helst ska dessa vara av att sådant slag att de väger upp sådant som bevisligen är negativt och som följt med den islamska invandringen. Att mannen både är ”jävligt less” och orolig för sina döttrar svarar numera mot en majoritetsuppfattning bland svenska män, de som sagt att de kommer att lägga sin röst på SD.

Detta är den dom som jag finner politiskt mest stötande av dem som jag gått igenom. Slutligen, vilka är de uppfyllda rekvisiten? Var är den hets som mannen gjort sig skyldig mot, och vilka är ”folkgruppen”? Bilbrännarna, eller kanske åldringsrånarna?

7. Tingsrättsdom 21 mars 2018.

Man, 37 år.

Dömd för ringa narkotikabrott men frikänd från Hets mot folkgrupp
Gärningsbeskrivning: NN har gjort ett flertal s k hitlerhälsningar. Han har på så sätt i meddelande som spritts hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det hände den 30 juni 2016 i centrala Lund, Lunds kommun.

NN:s försvar: NN har inte gjort några hitlerhälsningar. Han köpte lättöl på ICA Malmborgs och tog en cigarett med två rumänska romer utanför. Sedan gick han ner förbi Mårtenstorget till Smålands nation, där han blev gripen av polisen. Det var ingen som följde efter honom. Han kan ha hälsat på någon han kände på vägen och på Mårtenstorget. Han kommer själv från före detta Jugoslavien och är aktiv i Smålands nation där det bor rumänska romer. Han är även aktiv i Antifascistisk aktion. Om polisen uppgett att han sagt att han kan ha gjort hitlerhälsningar men att det i så fall var på skoj måste de har missförstått honom på grund av hans brytning.

Kommentar: Tingsrätten finner det bevisat, bland annat genom trovärdiga vittnesmål, att NN gjort hitlerhälsningar men den finner det inte bevisat att handlingen är spridd på ett sådant sätt som krävs för att den ska utgöra hets mot folkgrupp. Argumenten är aningen krystade, och jag får intrycket att domstolen helt enkelt inte har lust att fälla mannen för hets mot folkgrupp. Vad det beror på låter jag vara osagt (lite tjusigare formulering för att jag inte vet).

8. Tingsrättsdom 29 mars 2018.

Man, 57 år.

Gärningsbeskrivning: NN har uttalat sig nedsättande om muslimer. Han har i en kommentar till en artikel om bland annat brott skrivit: ”Muslimer lär sig aldrig att sluta med våld och våldtäkter”. Meddelandet spreds genom att det gjordes tillgängligt på det sociala mediet Facebook.

NN:s försvar: Han skrev det för att han vill stötta kvinnor och för att han inte tycker att muslimer förstår det här med våldtäkter och våld mot kvinnor. Han har i olika media läst om att muslimer våldför sig på handikappade och utsätter dem för våldtäkter och sexuella övergrepp. Han åsyftade inte alla muslimer eller hela folkgruppen muslimer men att det finns en större risk hos muslimer att göra sådana saker.

Dom: Hets mot folkgrupp.Straff: Villkorligt en månads fängelse samt 40 dagsböter å 150 kr.

Kommentar: Uttalandet är inte hotfullt och muslimer är ingen folkgrupp. Mannen drar en väl generaliserande slutsats på ett allmänt spritt underlagsmaterial. En månads fängelse, om än villkorligt, är ett anmärkningsvärt hårt straff. NN är inte tidigare straffad. Domen är politisk.

9. Tingsrättsdom 24 april 2018.

Man, 16 år, flera åtalspunkter.

Gärningsbeskrivning: Vid genomgång av en mobiltelefon, tillhörig en person som inte förekommer i detta mål, hittades en kort film. På filmen syns NN helt kort göra en åtbörd med sin arm/hand som ser ut att vara en s.k. nazisthälsning. Detta ser ut att ske i ett skolklassrum under en lektion.

NN:s förklaring: Han hade rakat huvudet och en kamrat skojade med honom om att han såg ut som en nynazist. De satt längst bak i ett klassrum i skolan, och det var en spanskalektion. Som en del av skämtet uppmanade kamraten honom att göra hälsningen, samtidigt som denne filmade. Han gjorde detta riktat mot kompisen, men det var inte allvarligt menat och han har inte sådana sympatier.

Dom: Bland annat Hets mot folkgrupp.
Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

Kommentar: Vem har glädje av att den här tonårsgrabben hamnade inför domstol och blev dömd? Domen är politisk.

10. Tingsrättsdom 26 april 2018.

Man, 25 år.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 60 dagsböter å 50 kr.

Gärningsbeskrivning: NN har på nättidningen ”Fria Tiders” Facebooksida skrivit ”Så går det när man låter muslimsvinen åka och kriga sedan komma tillbaks, tacka stefan Rövén för händelsen”. Genom att använda begreppet ”muslimsvinen” har NN utformat det aktuella inlägget på ett sätt som varit kränkande och nedsättande för personer av muslimsk trosuppfattning.

NN:s försvar: Uttalandet riktar sig inte mot muslimer som kollektiv, utan han syftar endast på terrorresenärer. Uttalandet gjordes i samband med att de hade gripit en muslim med koppling till IS för terrordådet i Stockholm och han menade att den person som greps var ett svin.

Kommentar: Häxjakt på berättigat upprörda medborgare.

11. Tingsrättsdom 17 april 2018.

Man, 17 år, flera åtalspunkter.

Frikänd från Hets mot folkgrupp.

Gärningsbeskrivning: Sex vänner hade varit på Friends Arena. Vännerna har druckit lite vin och cider, och det är en timme efter midnatt. De stöter ihop med två personer, en av dem är den tilltalade NN, som till en början var trevlig. NN säger att man är gay om man hejar på AIK, eller så var det tvärtom. NN frågar en av de andra om han är gay och får ett jakande svar, varför NN rusar emot honom. Åklagaren påstår att NN gör sig skyldig till försök till misshandel, olaga hot och hets mot folkgrupp. Han påstår att NN vid tillfället gjorde en så kallad hitlerhälsning och samtidigt uttalade ”Sieg heil”.

Domstolen utgår från brottsbeskrivningens tre rekvisit. Gärningen ska ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids. Den ska bestå i hot eller uttryck för missaktning. Gärningen ska avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. För ansvar krävs uppsåt.

Domstolen finner inte att gärningen spritts bland ett tillräckligt stort antal människor. Att NN gjort en hitlerhälsning är inte heller bevisat bortom allt rimligt tvivel. Därför ogillas åtalet.

Ingen kommentar.

Två invandrade män våldtog i januari 2017 en kvinna samtidigt som en tredje filmade gruppvåldtäkten och lade ut det på Facebook. Alla tre dömdes till fängelsestraff. 

12. Tingsrättsdom 17 april 2018.

Kvinna, 56 år.

Dom: Hets mot folkgrupp.

Straff: Villkorlig dom och 50 dagsböter å 330 kr.

Gärningsbeskrivning: NN har skrivit fyra meddelanden på gruppen ”Stoppa maktmissbrukets” sida på Facebook:

”Det väller in arbetsskygga som ska matas. De flesta vet inte ens vad det innebär att ha ett arbete. Vi ska försörja dessa lata jävla negrer som kommer hit på bekostnad av vår välfärd. Skaffa dig ett jobb och du ska få min respekt.”

”Negrer och åter negrer. Man kommer till vårt land och våldtar. Man kommer till mitt land där jag och mina föräldrar byggt Sverige. Man kommer hit och missbrukar negerashålen kan brinna.”

”Den våldtagne svensken. Där man blandat ihop humanitär hjälp med utnyttjande. Där svensken blir våldtagen dag efter dag och negrerna skrattar åt den dumma svensken. Där man mördar folk bara så där för att man inte får sin vilja igenom? Man mördade eller rättare sagt en neger mördade två svenska medborgare som var helt oskyldiga. Det är just det – negrer mördar folk för till synes ingen orsak. Det är inte ok i Sverige.”

”Man kommer till Sverige. Man får allsköns bidrag. Man lever som en kung på bidrag från svensken som jobbar arslet av sig. Belöningen – jag våldtar dina barn som tack.”

Kommentar: Joakim P. Jonasson har gjort det som Brottsförebyggande Rådet (Brå) borde ha gjort, nämligen gått igenom samtliga domar för våldtäkt och sexuella övergrepp under perioden 2012-2017 från alla tingsrätter utom två, som vägrade att samarbeta. Materialet är statistiskt sammanställt.

Av de dömda kom 18 procent från Afrika. Det är en tydlig överrepresentation. När det gäller gruppvåldtäkter begicks de till 90 procent av män med utomeuropeisk härkomst. 84 procent av de grova våldtäkterna begicks av män med utomeuropeisk härkomst.

Svenskar kom först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier. Statistiken över överfallsvåldtäkter, räknat i individer, toppas av somalier och eritreaner. Därefter algerier, irakier och gambier. Det finns således fog för NN:s upprördhet.

Domen är politisk.

13. Tingsrättsdom 6 april 2018.

Man från Turkiet, 48 år.

Gärningsbeskrivning enligt åklagaren: Jakob Aykal har enligt ett skärmklipp uttalat sig hotfullt och nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse. Han har skrivit ”nackskott på muslimgrisarna”. Meddelandet spreds genom ett inlägg på Facebook.

Frikänd från åtal för hets mot folkgrupp.

Motivering: Det går inte att utläsa när inlägget gjordes eller hur länge det fanns tillgängligt. Det kan därmed inte anses styrkt att inlägget har spritts på ett sådant sätts som förutsätts för straffansvar.
Ingen kommentar.

14. Tingsrättsdom 25 april 2018.

Man, 25 år.

Gärningsbeskrivning: NN har på Facebook skrivit: ”Låt smutsen stanna då förhoppningsvis händer det dom något när dem kommer ut, äckliga vidriga blattar! Borde stena alla dessa blattarna som tror dom kan göra va fan dom vill!!!”. Meddelandet spreds genom att kommentaren gjordes i den öppna Facebook-gruppen ”Vafan, klart att vi ska få sjunga Nationalsången”, som vid tillfället hade drygt 49 000 följare.

NN:s försvar: Krystat men intressant. NN lade fram ett Wikipedia-utdrag om ordet blatte, och en sammanfattning av uppsatsen ”Blatte betyder kompis: Om maskulinitet och språk i en högstadieskola” som författats av Rickard Jonsson vid Lärarhögskolan i Stockholm. Ordet blatte betyder inget speciellt för honom. Han har arbetat tillsammans med folk av utländskt ursprung, och tillsammans med de kollegorna kunde orden blatte eller svenne användas som en del av jargongen. NN är upprörd därför att våldtäktsmän inte skulle avvisas efter avtjänat straff.

Dom: Hets mot folkgrupp
Straff: Villkorlig dom samt 40 dagsböter å 240 kr.

Kommentar: Två av tre rekvisit är uppfyllda. Formuleringarna går med lite god vilja att uppfatta som ett hot. Någonting ”borde” göras, närmare bestämt borde blattarna stenas. Det tredje rekvisitet är emellertid inte uppfyllt. Blattar är ingen folkgrupp.

Domen är politisk.

15. Tingsrättsdom 27 mars 2018.

Man, 75 år.
Åtalad för Hets mot folkgrupp.
Frikänd.

Gärningsbeskrivning: NN har på Facebook skrivit: ”Att det ska vara så svårt att inse muslimernas hot mot EU, dom är som barn, hotar, gapar, storkäftade, maktgalna, saknar empati, opålitliga med diktaturfasoner och hatar det fria ordet.”

Strax nedanför inlägget fanns en bild av Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu och en klickbar länk till den brittiska nyhetstidningen The Independents hemsida. Under bilden i inlägget finns en rubrik ”Turkish minister claims `holy war ́ will soon begin in Europe”.

Domstolens kommentar: Inlägget får anses vara del av en diskussion om staten Turkiets uppfattning om ett heligt krig i Europa. NN:s uttalanden ger uttryck för att EU därigenom är hotat, vilket inte kan anses vara en helt orimlig uppfattning mot bakgrund av vad utrikesministern ska ha uttalat. Även om man särskilt kan ifrågasätta relevansen av uttalandena om att muslimer är som barn, empatilösa och opålitliga, anser inte tingsrätten att NN:s uttalanden i detta sammanhang – särskilt mot bakgrund av vikten av att även yttrandefriheten respekteras – klart kan sägas ha överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion.

NN kan därmed inte genom inlägget anses ha uttryckt missaktning för muslimer på ett sätt som är straffbart. Åtalet för hets mot folkgrupp ska således ogillas.

Kommentar: Det är en intressant och ovanligt utförlig kommentar, som klart höjer sig över domslutsmotiveringarna i de övriga domar som här redovisats. En plump i protokollet: Muslimer kallas i gängse stil felaktigt för en folkgrupp.

16. Tingsrättsdom 6 april 2018.

Man , 34 år.

Åtalad för Hets mot folkgrupp
Frikänd.

Åklagarens gärningsbeskrivning: NN har i ett inlägg på Facebook uttalat sig hotfullt och nedsättande om gruppen invandrare med anspelning på nationellt och/eller etniskt ursprung, genom att bland annat benämna dem ”undermänniskor”, ”efterblivna” och ”skabbiga importer” samt som ”vilda sandapor” som ”förtjänar ingenting mindre än ett nackskott”. Inlägget har spridits.

NN:s försvar: Inlägget kommenterar en film på sociala medier där några personer filmat en våldtäkt. Han blev äcklad och mycket upprörd av filmen. Vid diskussion om filmens innehåll med sina kamrater och en inneboende samt sin flickvän, har han muntligen i affekt inför dessa personer uttryckt sig ungefär på det sätt som återges i Facebookinlägget.

Dessa muntliga uttalanden var emellertid inte avsedda som förakt mot någon särskild folkgrupp utan endast mot våldtäktsmännen. Hans inneboende kamrat har skrivit inlägget. Denne har extrema åsikter och psykiska besvär, är arbetslös och har även i övrigt problem. NN har senare förstått att inlägget gjorts sent på natten eller tidigt på morgonen en vardag. Eftersom han börjar arbetet som säljare klockan 08:00 och behöver sin nattsömn, kan han inte ha gjort inlägget.

Domstolens bedömning: Det är inte bortom allt rimligt tvivel klarlagt att det är NN som skrivit inlägget. Åtalet ska därför ogillas.

17. Tingsrättsdom 27 mars 2018.

Man, 50 år.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 60 dagsböter á 530 kr.

Gärningsbeskrivning: NN har i inlägg på Facebook publicerat två bilder med förnedrande texter om och framställning av färgade personer. Han har därigenom uttryckt missaktning för grupper med personer av afrikanskt ursprung med anspelning på ras och hudfärg. Bilderna avsåg att vara skämtsamma men på vilket sätt framgår inte av domen.

NN:s försvar: Avsikten var att lägga ut humoristiska inlägg. Han lägger ofta ut skämt på internet, och det var bara en tillfällighet att rörde svarta personer.

Kommentar: Den mest summariska av samtliga granskade domar. Domstolen bryr sig inte om att redovisa underlaget för åtalet och motiverar heller inte domen. Förmodligen anses hetsen vara alltför uppenbar. Observera det något hårdare straffet 60 dagsböter istället för de reguljära 50. Domen är uppenbart politisk.

18. Tingsrättsdom 27 mars 2018.

Man, 24 år.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: 40 dagsböter å 90 kr.

Gärningsbeskrivning: NN har med referens till tiggande romer på Facebook skrivit ”(d)öda dem alla är så trött på dem”.

Kommentar: Det här är den enda domen av de granskade där en fällande dom är försvarbar. Alla tre rekvisiten är uppfyllda: det är ett hot som uttalas, det riktas mot en folkgrupp och det är spritt på internet.

19. Tingsrättsdom B158-18, 24 april 2018.

Man, 61 år.

Dom: Hets mot folkgrupp.
Straff: Villkorlig dom och 40 dagsböter å 330 kr.

Gärningsbeskrivning: Den 10 augusti 2017 skrev NN ”Jävla Blattepack!!!! Tårgas och sen ut från detta land” som kommentar till ett inlägg på den offentliga Facebooksidan ”Stå upp för Sverige” som innehöll en länk till en youtube-video som visade en demonstration på Mynttorget i Stockholm, under vilken tre personer angrep en journalist.

Domstolens motivering för en fängelsedom är att inlägget finns på en offentlig Facebooksida och således kunnat läsas av ett mycket stort antal personer.

Kommentar: Blattepack är ingen folkgrupp. Det framgår för övrigt klart att kommentaren riktas mot de personer som angriper journalisterna. Vad mannen föreslår är att deras övergrepp ska straffas. Visst kan det bedömas som hotfullt, men det han ställer är ett krav som många har för dömda våldsbrottslingar födda i ett annat land, att de ska utvisas efter avtjänat straff. Domen är hård, och att den är politisk är kanske ett överflödigt påpekande. Men det är den.

20. Tingsrättsdom 18 april 2018.

Kvinna, 75 år.

Gärningsbeskrivning: NN har utryckt missaktning för muslimer och personer från Afrika genom att nedsättande med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung och trosbekännelse skriva ”avarter av djungel infödingar…varför åker dessa individer inte hem till Afrika igen.” respektive ”Bra tjej så ska kriminella djungelapor tas”.

Dom: Hets mot folkgrupp
Straff: Villkorlig dom och 50 dagsböter å 250 kr.

Kommentar: En mycket summarisk dom. Det är nätt och jämt som brottet redovisas, och domen motiveras med rena standardskrivningar. Varför brottet inte är att anse som ringa, framgår inte. Tveklöst en politisk dom.

***

Det är tydligt att i Sverige får man inte längre använda fula ord om man blir förbannad på invandringspolitiken och dess konsekvenser. Det blir ett klassmöte i språket, där de som makten haver ställer dem som talar om att de är upprörda inför rätta.

Samtliga domar utom en kan klassas som politiska. Det straff som utdöms är visserligen vanligen enbart böter, men maxstraffet är två års fängelse, så visst kan det så kallade straffvärdet stiga, när det anses vara på sin plats.

I de 20 domar jag gått igenom är det endast en som fyller alla tre rekvisiten, det vill säga den riktar sig mot en folkgrupp, den är hetsande och den är spridd (på nätet). Övriga domar fyller inte samtliga rekvisit.

I de 20 domar jag gått igenom är det endast en som fyller alla tre rekvisiten, det vill säga den riktar sig mot en folkgrupp, den är hetsande och den är spridd (på nätet). Övriga domar fyller inte samtliga rekvisit. De borde därför inte ha lett till åtal, och de som hamnat inför skranket borde inte ha blivit dömda. Fem av de domar som granskats har lett till ett frikännande.

I fyra fall handlar det om att rekvisitet om en tillräckligt stor spridning inte har blivit uppfyllt. Det är det enda rekvisit som domstolen på allvar prövar. Det är tillåtet att göra en ”hitlerhälsning” hemma i vardagsrummet med några andra personer närvarande.

Däremot är det straffbart att gå fram till fönstret och göra samma handrörelse, om tillräckligt många personer befinner sig utanför. Någonstans måste det gå en gräns för juristerna. Om det är vid fem eller tio åskådare är svårt att i förväg veta. Inte heller spelar det någon roll om personerna utanför fönstret sett handrörelsen eller inte. Eller om någon av dem tillhör en ”folkgrupp” som ska åtnjuta juridiskt beskydd.

Hela prövningen är fiktiv, från början till slut. Det behövs inga vittnen eller annan bevisning om brottet än en mening på Facebook. Juridiken formar sin egen verklighet, utan att snegla på den reella verkligheten.

Domarna avslöjar ganska lite om advokaternas insatser. Av ersättningsnivåerna att döma görs inget kvalificerat arbete. Det borde till exempel vara möjligt att tvinga domstolarna till att ta ställning till om exempelvis ”blattar” är en folkgrupp eller inte. När advokaterna inte gör sitt jobb är det väldigt lätt för åklagarna att vinna sina mål.

I ett fall anses det inte helt klarlagt att det är den tilltalade som skrivit det inlägg som lades ut på Facebook. I inget av fallen har domstolen rätt av konstaterat att ”Så här får man faktiskt säga, eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige”.

Inte heller har någon dragits inför skranket för att ha uttalat sig negativt om svenskar. Det gäller inte bara invandrare utan också för många svenskar i offentligheten – som ofta och gärna formulerar sig föraktfullt om det egna folket. Men det visste vi ju förut, att svenskar inte skyddas i svensk lagstiftning, i varje fall inte när det gäller ”Hets mot folkgrupp”.

Karl-Olov Arnstberg

3 reaktioner till “Gästinlägg: K-O Arnstberg granskar HMF-lagen. Del 2.

 1. Lagen om hets mot folkgrupp tycks numera i huvudsak tillämpas mot invandringskritiker som påtalar de negativa konsekvenserna av framför allt invandring från muslimska länder fokuserandes på att islamisters religion och kultur är oförenlig med västerländsk demokrati. Allt tyder på att så även är fallet.

  Ibaland kan ju folks ordval bli nog så drastiskt men som Arnstberg här förtjänsfullt berättar är det sällan som rekvisit för åtal verkligen räcker till, ändå döms folk på politiska grunder.

  Makthavarna vill kommat åt invandringskritiker och medborgarna får betala extra för verklig yttrandefrihet (en slags extra avgift) vilket i sig torde innebära ett paradigmskifte för demokratin som styrelseform, en av följderna av EU.

  Muslimer eller islamister kan å sin sida påstå: förintelseförnekelse bestraffas ju, varför skulle inte då även islamkritik kunna bestraffas?

  I en del europeiska länder är det straffbart att förneka förintelsen (känner inte till de exakta förutsättningarna).
  En viss engelsk historiker Irving har visst därför blivit lagförd och eventuellt även bestraffats med fängelse?

  Nu är det ju forskares och historikers uppgift att debattera och visa på att förintelsen verkligen ägt rum, folk som påstår annat ska överbevisas därom, under inga omständigheter skall folk som förnekar förintelse lagföras för detta, enligt min opinion.

  Man borde alltså även avskaffa straff för förintelseförnekelse i vissa europeiska länder, därigenom skulle det bli så mycket lättare att avskaffa straff för hets mot folkgrupp även om förintelseförnekelse i princip inte är ett brott just i Sverige.

  Personligen anser jag att Lagen om hets mot folkgrupp borde avskaffas men frågan är om inte kriminalisering av
  förintelseförnekelse komplicerar?

  Gilla

 2. Vad har vi lärt oss av denna presentation? Jo, att de som pysslar med juridik inte vet vad dom pysslar med, och bör ägna sig åt något annat….

  Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s