”Stoppa omedelbart vaccinexperimenten på barn!”

Den 28 maj gav den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tillstånd att vaccinera barn från 12 år med de experimentella covidvaccinerna.

Samma dag startades en namninsamling med krav på att alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de experimentella ”vaccinen” mot covid stoppas med omedelbar verkan.

Namninsamlingens ärende är angeläget. Det handlar om att skydda barn från planerade och pågående experiment med genförändrande substanser som inte ens är godkända för vuxna, endast nödgodkända av FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Därför publicerar jag uppropet i sin helhet. Det är långt men innehåller viktig information som inte tillhandahålls av media.

Upprop mot barnvaccinationer

Till Riksdagen, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket,

Samt till alla sjukhus, vårdcentraler, vaccinationscentraler, läkare, skolsköterskor, skolor och föräldrar i hela Sverige.

Vi som signerar och vi som står bakom denna namninsamling kräver att:

Alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de experimentella ”vaccinen”* mot covid stoppas med omedelbar verkan.

————————————————————–

Efter brevet som följer finns sammanställningar över inrapporterade biverkningar till 4 olika rapportsystem, samt en lista över läkare och forskare som varnar för de så kallade ”vaccinen” mot covid. *Dessa uppfyller enligt många av dem inte kriterierna för ett vaccin, och kommer därför att kallas för injektioner/sprutor i denna text. Brev, fotnötter och referenser kommer uppdateras löpande.

Du behöver inte hålla med om allt som står i brevet för att skriva under. Det enda du behöver hålla med om är:

Vi kräver att alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de experimentella ”vaccinen” mot covid stoppas med omedelbar verkan.

Tack för att du tar dig tid – DIN signatur är viktig i kampen mot de riskfyllda experiment med genteknik som planeras på våra barn.

BREV TILL BARNENS FÖRSVAR

”The younger kids are vulnerable, you don’t wanna be putting things into younger children until you know it’s safe and effective”, säger dr Anthony Fauci i ett samtal med Tyra Banks på hennes Instagramsida.

Hon: världsberömd supermodell som har 6.7 miljoner följare, de flesta unga.

Han: medicinsk rådgivare åt presidenten, och chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Hur kommer det sig att just dom två pratar med varandra – och varför läggs samtalet ut på supermodellens Instagram?

Jo; eftersom de medicinska produkterna de samtalar om ännu inte är formellt godkända, får tillverkarna enligt lag inte göra reklam för dem. Det är därför dom nu tar hjälp av supermodellen, och andra kändisar. Låter dem bli talespersoner och reklampelare för covidsprutorna, låter dem injicera sig – eller låtsas göra så – inför kamerorna.

I Sverige drog nyligen en liknande kampanj igång. Under parollen ”Kavla upp” ska svenska kändisar gå läkemedelsföretagens ärenden, även på sina privata kanaler. Kampanjen går ut med att man ”med kraft” vill nå ”hela svenska folket, gammal som ung” – och flera av de medverkande är artister som barn och unga ser upp till. Om kändisarna skulle kunna tänka sig att själva låta injicera sig – eller sina barn – är oklart.

Jonas Gardell – en av de kändisar som vill locka människor att ta ett outforskat vaccin.

Dr Fauci berättar i Instagramklippet att den politiska planen är att under året vandra nedåt i åldersgrupperna, för att vid årsskiftet vara framme vid att injicera spädbarn med covidsprutorna. Hans institut sponsrar och driver försöken – som vi i detta brev kallar för barnförsök, eftersom de till stor del verkar ersätta sedvanliga djurförsök.

Tester på de allra minsta har redan börjat.

TILLFÄLLIGT TILLSTÅND

Innehållet i sprutorna har efter bara en kort tids – bristfälliga – förstudier fått ett EUA / Emergency Use Authorisation. I EU kallat Conditional Marketing Authorisation. Det är ett slags villkorat nödtillstånd att få använda produkten trots att den ännu inte blivit godkänd, utan bara befinner sig på klinisk prövning-stadiet.

Det finns idag inga godkända vaccin mot covid, ändå har ”authorised” generöst översatts till ”godkänt” av svenska myndigheter.

De kliniska prövningarna i fas 2/3 avslutas:

Pfizer 31:a jan 2023, Astra 21:a feb 2023, Moderna 27:e okt 2022.

Först därefter kan beslut om formellt godkännande fattas.

KLINISKA STUDIER

Sedan andra världskriget är det i bl.a. Nürnbergkonventionen noga reglerat hur medicinska experiment/kliniska prövningar/studier ska gå till. Följande faser brukar i vanliga fall följas mycket strikt:

Fas 1: Tester görs på en liten grupp människor för första gången; 20 – 80 pers. Säkerhet, dosering och biverkningar analyseras.

Fas 2: Tester görs på en större grupp, 200 – 300 pers. Effektivitet och säkerhet utvärderas vidare.

Fas 3: Tester görs på en stor grupp, 1000 – 3000 pers. Biverkningar övervakas och jämförs med biverkningar från andra läkemedel. Kontrollgrupper med placebo används ofta. Effektivitet fastställs och information samlas in kring hur produkten ska kunna användas på ett säkert vis.

Fas 4: Efterstudier görs för att utvärdera risker, fördelar och optimalt användande.

I studierna gällande covidinjektionerna har tillverkarna däremot slagit ihop fas 2 och fas 3 för att snabba på processen, och inkluderat ett avsevärt mycket högre antal deltagare än normalt. Massinjektionerna som nu pågår i Sverige och världen ingår således i de två ihopslagna faserna (*1).

Varenda person som injiceras med c-sprutorna nu och under de närmaste åren är en deltagare i studiens fas 2/3 – men få verkar vara medvetna om det.

Ytterligare något som skiljer denna mass-studie från vanliga studier är nämligen regeln om informerat samtycke. Också detta noggrant reglerat enligt bl.a. Nürnbergkonventionen: för att hjälpa någon att avgöra om den vill delta eller ej, ska läkare och sköterskor först förklara detaljerna i studien och ge alla nyckelfakta. Sedan ska dom förse deltagaren med ett dokument om informerat samtycke, där ska studiens längd, syfte, olika procedurer, potentiella risker och fördelar framgå, samt kontaktuppgifter. Därefter får deltagaren besluta om den vill skriva på dokumentet eller ej – innan den får läkemedlet. Under studiens gång ska deltagaren sedan fortsätta att förses med nyckelfakta, och kan när som helst välja att hoppa av.

För covidinjektionstillfällena verkar det dock inte finnas några riktlinjer om att inhämta ett informerat samtycke från deltagarna. Injektionerna behandlas och utförs som att det vore ett godkänt vaccin – och snart väntas de även behandlas som en del av det vanliga vaccinationsprogrammet för barn. Trots att det fortfarande befinner sig i fas 2/3.

Under fas 2 och fas 3 ska även effektiviteten fastställas. Trots att dessa faser inte kan avslutas än på några år, har tillverkarna hävdat att effektiviteten ligger på 95 %. Men enligt en stor peer reviewed studie (*2) publicerad i The Lancet, är effektiviteten i själva verket så låg som 0,84 % – 1,3 %, beroende på märke. Allra lägst effektivitet har Pfizer.

NÄR INLEDDES BARNFÖRSÖKEN?

Nödtillståndet har hittills gällt för personer över 16 år, i EU 18 år. Ändå har så kallade ”studier” på barn pågått parallellt med massvaccinationerna av vuxna – som ju också är en del av studierna.

Den officiella startpunkten för barnförsöken verkar vara i mars 2021. Då började t.ex. Modernas barnförsök på runt 7 000 barn 6 mån – 12 år. Försöket som görs för att ”studera säkerhetsproblem” kallas KidCOVE och ska pågå i 14 månader – men kommer märkligt nog att pågå parallellt med den breda ”vaccinationen” av barn.

Så små barn som 6 månader utsätts nu för Pfizer/BioNTechs experimentella covidvacciner.

Genom att följa internationella register för rapporterade biverkningar har man kunnat se att testerna på barn dock pågått längre än vad det talas öppet om. Trots att några veckors eftersläpning brukar gälla, kunde man redan i mitten av mars se 3 578 rapporter gällande barn med biverkningar från Pfizer/AZ, och utöver det flera tusen rapporter gällande ”okänd ålder”. Och detta bara hos två (EU-baserade) register.

En 12-årig flicka deltog så tidigt som i januari – det vet vi bara tack vare föräldrarnas arbete med att nå ut med egen dokumentation av hennes skador. Enligt registret VAERS (USA) injicerades en 1-åring redan 24:e december och dog två dagar senare. En 2-årig flicka dog efter injektionen i februari. Det senare fallet bekräftas av anhörigas vittnesmål. Ändå påstår ”factchecking” på sociala medier att det inte stämmer, eftersom ”inga vaccinationer av barn ska ha pågått vid den tidpunkten”.

TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR TWEENIES

Trots att nödtillståndet tidigare inte har gällt för barn, har alltså ändå flera tusen barn redan ingått i mass-studien. Den 10:e maj utvidgade FDA tillståndet till att även officiellt börja gälla åldersgruppen 12 – 15 år. Bara två dagar senare var den mer formella ”vaccinationen” igång i USA, och på bara ett par veckor hade över 600 000 barn injicerats med de genmodifierande preparaten.

NYTT: 28:e maj utvidgades nödtillståndet till att även gällla barn 12- 15 år i EU! Tyskland kör igång 7:e juni, Sverige ”avvaktar”, men har avsatt 470 milj för ändamålet.

Detta för en åldersgrupp (0-19 år) som löper 0,0002 % risk att dö med covid, och som enligt CDC mest erfar asymptomatisk smitta. Det vill säga; dom blir knappt sjuka och dom sprider inte smitta. Kriterierna för ett EUA verkar inte vara uppfyllda överhuvudtaget då det gäller barn, eftersom EUA bara kan utfärdas om en livshotande risk föreligger, samt efter att kända och potentiella skador viktats mot känd och potentiell nytta.

Det officiella tillståndet för ännu yngre barn är på väg det med, och under tiden fortsätter det inofficiella experimentet på dem. Vad är skillnaden? I Finland börjar barnförsöken på barn 6 mån – 11 år redan nu.

Beslutet om utvidgat tillstånd fattades efter att FDA först sett över ett test på 2 260 barn i USA. Dessa, så kallat frivilliga, barn fick samma dosering som vuxna, och ”samma milda sidoeffekter som de vuxna”. De jämfördes sedan med 18 barn som fått en placeboinjektion. Arton. Och beslutet fattades trots att minst 11 barn rapporteras ha dött bara i USA, och tusentals blivit skadade. Hur många barn som dött och skadats i resten av världen vet vi inte.

Det tar vanligtvis 7 – 12 år att utveckla ett nytt vaccin, men genom att påskynda fas 2 och 3 tog det för c-sprutorna inte mer än 7 månader. Att trots det garantera att de är ”säkra och effektiva” är oetiskt.

Att inga studier finns gällande risker på längre sikt säger sig självt; utan långtidsstudier finns helt enkelt ingen data för långtidseffekter – det går inte att trolla fram. Så hur barnförsöken kan anses vara avslutade och färdigutvärderade då de nyss inleddes, är en gåta. Och ingen kan veta vad effekterna blir på lång sikt av att injicera barn med genteknik i början av, eller mitt i, den känsliga puberteten.

VAD ÄR EN PANDEMI

Strax innan svininfluensan 2009 ändrade WHO definitionen av pandemi, och sedan dess kan vilket virus som helst klassas som en sådan – oavsett dödlighet. Pandemiklassningen öppnar i sin tur för användande av produkter som bara godkänts för nödbruk, såsom testerna och sprutorna i detta fall.

All statistik talar för att c-19 är en svårare influensa som drabbat många utsatta extra hårt. Dit räknas sjukvården och äldrevården – som gick på knäna redan innan, och har ropat på hjälp i många år utan att bli hörsammade.

De flesta som dör med c-19, dör med bakomliggande sjukdomar och diagnosticeras med hjälp av missvisande, hårt kritiserade Drosten-test (PCR) som aldrig varit till för att spåra patogener (*3). Medelåldern för att dö med c-19 (enligt PCR-test) är i Sverige 83 – 84 år, jämfört med 83 år vanligtvis. I USA ca. 79 år, både före och efter pandemin, i England 82 år – jämfört med 81 år i vanliga fall. Många av dem hade inte behövt dö om de fått annan behandling, inklusive tillgång till sedan tidigare kända och välbeprövade botemedel som blockerats under pandemin.

SMITTAR FRISKA

Rädsla sänker immunförsvaret och gör en mer mottaglig för sjukdomar. Under hela pandemin har rädsla varit drivkraften och möjliggöraren för nya lagar och förhållningsorder. Rädslan har i sin tur till stor del vilat i tron på en osynlig smitta.

Friska personer utan symptom (och utan c-injektion i kroppen) är inte smittspridare; varken vuxna eller barn. Idén om asymptomatisk smitta är en fantasi som har sitt ursprung i ett feltolkat dokument (*4). Ändå fortsätter den fantasin att matas ut och styra vardagen i stort och smått, skapar onödig rädsla människor emellan. Känslan av att var och en är ett potentiellt hot. ”Act as if you got it” är en brittisk statlig slogan med förödande effekt, och vars svenska motsvarighet blivit det dystopiska ”utgå från att alla du möter är smittade”.

VARFÖR BRÅDSKA

Chanserna att överleva för barn med c-19 (enligt PCR-test) är alltså näst intill 100 %. För vuxna 99.8 %. För åldersgruppen 0 – 70 år rådde underdödlighet under 2020. Under 2021 har Sverige haft underdödlighet totalt sett, och varken ökad beläggning på IVA eller ökat antal sjukskrivningar enligt Försäkringskassan.

Det påstås ofta i media att ”allt yngre läggs in på IVA”, men faktum är att det var som mest ”unga” under den första vågen – då låg snittet på runt 60 år. Idag är snittet några år äldre. Med ”yngre” menas alltså inte barn eller ungdomar, även om media vill vinkla det åt det hållet.

De mellan 0 – 19 år existerar knappt på IVA, enligt statistiken.

Och de mellan 20 – 49 år lades in med i snitt 1,7 pers per vecka förra våren, nu är det nere på ungefär hälften av det. Läkare berättar att man nu lägger in personer som man aldrig skulle ha lagt in före pandemin, att då rådde mer ”om du kan stå får du gå”.

Rädsla säljer. I skrämselrubrikerna påstås också att ”smittan sprider sig till allt yngre”, men inget nämns om att orsaken kan vara att man tidigare inte testade de unga. Från v. 5 till v. 12 ökade PCR-testningen i Sverige från 200 000 till 350 000 tester i veckan, en ökning med 75%. Av dessa siffror, med dessa tester, har man skapat en så kallad tredje våg.

Ett positivt test innebär inte att personen är sjuk, och är man inte sjuk så smittar man alltså inte. Det står till och med på Folkhälsomyndighetens sida att PCR-testen inte kan påvisa om någon är smittsam eller ej – ändå planerar samma myndighet insatser för att börja screena skolelever; en bred testning utan att misstanke om smitta finns. Friska skolbarn testas redan i många länder, bl.a. i Danmark där det ställs som krav för att ens få komma till skolan. Testandet orsakar mycket trauma, ångest och splittringar, och bidrar till att upprätthålla bilden av ett konstant nödläge. Ett nödläge som alltså inte syns i statistiken.

Så vadan denna brådska med att nå barnen?

Det handlar som sagt om en pågående klinisk studie, ett medicinskt experiment, ett forskningsprojekt. Som i sin tur gäller en helt ny form av teknik, en genterapiprodukt, som inte har bevisats stoppa smitta. Och vi talar om barn, som aldrig varit en riskgrupp för c-19 och som löper större risk att dö av influensa – vilket i sig är extremt låg risk.

Barnen är inte i fara, och dom är inte en fara. Tvärtom utgör barnen en stor och avgörande del i att uppnå flockimmunitet – som är enda vägen att bemöta ett virus. Och bredast immunitet uppnås genom naturlig infektion. Strax före pandemin ändrade dock WHO definitionen av flockimmunitet, till något som endast kan uppnås genom vaccin.

INRAPPORTERADE BIVERKNINGAR

SVT om Pfizers barnstudie; ”Hos de barnen visade sig Pfizers vaccin ge ett hundraprocentigt skydd mot c-19, utan tecken på andra biverkningar än de man sett hos vuxna.”

Längre ner på denna sida, efter brevet, tittar vi därför på vilka biverkningar det är som rapporterats in för vuxna – och barn. Samt i de fall det är möjligt; hur många rapporter gällande barn som redan kommit in – och det till endast 4 olika register. Det finns många fler.

Tidigare undersökningar har visat att endast 1 % av alla biverkningar rapporteras in. De flesta privatpersoner vet inte att möjligheten finns, och många gör inte ens kopplingen mellan läkemedel och reaktion. I samband med reaktioner av covidinjektionerna har många vittnat om att läkare avfärdat den upplevda kopplingen, och därmed inte rapporterat in skadan. Riktlinjer och rutiner från LMV verkar saknas för att fånga upp dessa fall.

Vad gäller det påstådda hundraprocentiga skyddet så titta gärna på siffrorna under ”infections and infestations” hos registret Vigiaccess i längst ned på denna sida.

Och, viktigast av allt; barn har ju redan ett nästintill hundraprocentigt skydd – utan spruta.

Den som började följa rapporter avseende biverkningar tidigt under 2021 kunde snabbt se att de gav en helt annan bild än vad som förmedlades av media. Svensk massmedia fokuserade bara på ett fåtal av de allvarliga biverkningarna; Trombos och Trombocytopeni, och endast avseende Astra Zenecas produkt. Parallellt med detta fann man i registren över 80 000 termer/diagnoser, med siffror som verkade vara än värre för Pfizers produkt.

Redan i december varnade forskare för att Pfizers och Modernas sprutor innebar liknande risker för blodproppar, som dem från Astra Zeneca och Johnson & Johnson. I april erbjöd J & J de andra aktuella tillverkarna att göra en gemensam studie avseende risken för blodproppar från covidinjektionerna.

Astra Zeneca tackade ja, Moderna och Pfizer avböjde.

Varför avböjde dom? Enligt en rapport som publicerades i början av maj från The Israeli People Health Commitee, är Pfizers injektion kopplad till fler dödsfall i Israel än vad Astra Zenecas är i hela Europa.

Aldrig tidigare har ett nytt vaccin kunnat stoppa en pågående pandemi. Vi står inför – är mitt i – en mängd helt nya förfaranden. Dels i hur en pandemi hanteras, och dels vad gäller processerna runt att föra ut ett nytt läkemedel. Då inte media och myndigheterna tar sitt ansvar och följer med i utvärderingarna därav, behöver vi andra hjälpas åt. Föräldrar behöver samarbeta i att aktivt dela och granska den information som finns, innan livsavgörande beslut fattas rörande våra barn och kommande generationer.

Big Tech-jättarna har lovat att motarbeta alla negativa nyheter och åsikter om de experimentella covidvaccinerna.

CENSURERAT STUDIERESULTAT

I massmedia får vi höra talas om endast ett fåtal av alla inrapporterade biverkningar, och det har inte precis gjorts lätt för oss att själva söka upp resten av informationen. Den censureras överallt på sociala medier, ifrågasättande inlägg skuggläggs eller stämplas som falsk information. Grupperna som diskuterar biverkningar stängs ned och har behövt flytta till andra plattformar där privatpersoner lägger ner mycket möda på att sammanställa det massiva material som finns i form av bilder, filmer och berättelser.

På en presskonferens nyligen sa FHM att de negativa effekterna av dessa injektioner är ”historiskt låga”. Men i vår mailkommunikation med LMV framkommer att de är översvämmade med rapporter om biverkningar, och att dom inte har resurser att handlägga allt och att dom nu får in dubbelt så många rapporter på 1 månad, som annars på ett helt år. Innehållet i 80 – 90 % av rapporterna är fortfarande inte redovisat offentligt. Inte heller vilka konkreta diagnoser och symptom rapporterna gäller.

De olika registren för inrapporterade biverkningar av läkemedel är rena snårskogarna att söka i. Ingenstans samkörs hela världens rapporterade biverkningar för c-sprutorna, och i flera länder existerar inte ens ett system för att rapportera in. Vilken annan klinisk prövning går till på det viset?

Vilken annan klinisk prövning har uteslutit vetenskaplig uppföljning av sina deltagare? Många som drabbats av svåra biverkningar berättar på sociala medier att dom inte ens fått återkoppling från tillverkarna, då dom vänt sig dit i desperation.

Vanliga kliniska studier följer upp sina deltagare och inhämtar deras uppgifter om effekter och biverkningar. Inte nog med att företagen bakom covidinjektionerna inte tar ansvar, återkopplar eller kompenserar om något går fel; i denna mass-studie blir deltagarna dessutom misstrodda, blockerade och ”factcheckade”.

Nu är det minst 11 barn som rapporteras ha dött efter Pfizer-sprutan, och det bara till ett av registren (VAERS, i USA). I andra granskade register framgår inte hur många av de döda som är barn. Har du hört något i svensk media om de elva döda barnen, eller om alla tusentals barn som skadats? Om de tusentals missfallen, fosterskadorna, menstruationsrubbningarna? De blinda, de döda, de förlamade, dom som inte slutar skaka i hela kroppen, dom som fått närmast uppfrätt hud? Varför inte – och är inte det en varningssignal i sig?

Varför censureras de ifrågasättande rösterna, inklusive Nobelpristagare och andra framstående forskare och tunga visselblåsare – yrkesmänniskor som äventyrar rykte, karriär och försörjning genom att gå ut som dom gör.

SOMMARLOVSPRESENT

Redan nu ingår 80 svenska barn i ett barnförsök med Pfizers spruta. Pfizers globala forskningschef sade i april till SVT att det kan bli möjligt att injicera svenska barn på bred front redan under sommarlovet; ”för att vara förberedd för nästa termin”. Som vore det en present.

Både FDA och EMA har gett tillstånd till covidvaccination av barn från 12 år. 

Du som är förälder; skulle du låta ditt barn ta emot en present, en spruta med okänt innehåll, från någon som lovar att det är säkert och effektivt – men frånsäger sig allt ansvar om något skulle gå fel? Skulle du ta emot den från en kriminell? Skulle du köpa ens en bil av någon som många gånger om dömts för bl.a. lurendrejeri och bedrägeri? Som betalat biljoner i böter för bl.a. illegalt främjande av sin egen produkt?

Skulle du köpa experimentell farmaka av ett företag som tidigare lurat hundratals föräldrar att låta sina barn ingå i dödliga experiment med nya ”vaccin”? Samtidigt som företaget alltså har ett skadeståndsavtal som gör att dom inte kan hållas ansvariga för några hälsoproblem eller dödsfall orsakade av deras produkt.

I vilkas händer är det du lägger ditt barns liv?

En del kollar upp referenser och brottsregister innan de anställer en ny barnvakt. Varför inte kolla upp dr Faucis bakgrund. Eller Pfizers:

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer

Om du dessutom fick veta att innehållet i sprutan aldrig testats avseende långtidseffekter. Att inga tester gjorts rörande påverkan på kvinnlig fertilitet. Att produkten knappt ens testats på djur överhuvudtaget; djurförsöken ställdes in, och de djur som klarade sig dog längre fram då de mötte själva viruset. Många djur har dött i tidigare tester med liknande injektioner.

Om du dessutom fick veta att ledande forskare och läkare världen absolut delvis varnar för allvarliga omedelbara biverkningar/skador/dödsfall för en del – men framför allt på lång sikt för den stora massan? Att det är inom ett par år som de riktigt allvarliga konsekvenserna kommer ge sig till känna. Lagom till att de tillfälliga nödtillstånden löper ut…

DET ÄR INTE VACCIN

Det har ingenting med att vara för eller emot traditionella vaccin att göra. Vi står inför en aldrig förut existerande typ av produkt, som av tillverkarna öppet har beskrivits som ”software” och ”operativsystem”. Ingenstans uppfyller produkten kriterierna för ett vaccin.

Visselblåsaren dr Michael Yeadon, Pfizers f.d. Vice President och forskningschef, är en av alla som gått ut med upprepade, starka varningar. Likaså dr Wolfgang Wodarg, som var drivande i att avslöja svininfluensaskandalen – pandemin som inte var en pandemi. Tillsammans skickade de den 1:a december in en petition till EMA märkt ”!!URGENT!!” om att stoppa fas 3-studien. Petitionen tar bland annat upp de bristfälliga testerna, studierna och djurförsöken, och risken för ett hyperinflammatoriskt gensvar då en injicerad person senare möter viruset i verkligheten.

Petitionen hörsammades inte och fas 3-studien stoppades alltså aldrig, utan är det som pågår nu.

I den starkt kritiska skaran finns förutom tiotusentals censurerade läkare, forskare, immunologer, epidemiologer, virologer, toxikologer, mikrobiologer – även världens kanske störste vaccinförespråkare; den oberoende virologen och vaccinforskaren Geert Vanden Bossche. Han talar om att massvaccinering i en pandemi aldrig är rätt väg, att sådana drastiska åtgärder pressar viruset på ett olämpligt sätt och skapar en grogrund för nya, mer smittsamma, virala varianter. Att det i sin tur kommer att leda till en dramatisk ökning av nya sjukdomsfall, med totalresistens mot injektionerna.

Även enligt historiker har ett nytt vaccin aldrig tidigare i historien kunnat stoppa en pågående pandemi. Och med tanke på att covidinjektionerna dels inte är vaccin, dels aldrig bevisats kunna stoppa smitta, torde möjligheterna till det vara ännu mindre denna gång.

VUXNAS RÄDSLA

Dr Fauci, han i Instagramklippet, spred även idén om att sätta masker på barn. En idé som fått fäste hos miljontals ängsliga vuxna som plötsligt ser ett hot i vartenda omaskerat ansikte – må det så vara en tvååring, en nyfödd, eller en långnosad tax. Utöver de psykologiskt nedbrytande effekterna så växer dessa barn nu upp i tron om att det är farligt att andas fritt; syresättningen begränsas, vilket sänker immunförsvaret och skapar bakteriella infektioner.

Ingen som är frisk behöver testas för att se om den smittar eller ”egentligen” är sjuk. Att vara symptomfri kan inte vara ett av symptomen, och en framrusande dödlig pandemi behöver inte ett uppsökande test för att bekräfta sin existens. Likaväl som en säker, välgörande produkt som stoppar smitta och räddar liv, inte behöver mutor, tvång, kändisar och hot för att locka sina konsumenter.

”Många föräldrar är oroliga och skulle välkomna ett vaccin. Det ser jag just nu som den största anledningen till att göra den här studien” säger en överläkare till SVT om Pfizers svenska barnförsök.

I samma program står en vetenskapsreporter på en öde lekplats och säger att barnen behöver börja sprutas ”för de vuxnas skull”. Han säger det utan att vare sig visa belägg eller ifrågasätta.

I en artikel i SVD 27:e maj kan vi läsa att ”vaccination av barn handlar i dagsläget främst om andra än om barnen själva”, och; ”föräldrar kan också vilja vaccinera barnen för att vara på säkra sidan när de ska ut och resa”.

Har inte vuxnas rädsla projicerats nog på barnen under året som gått, måste barnen dessutom dras in i medicinska experiment som kan äventyra deras utveckling, hälsa och framtida reproduktionsförmåga – för vår skull?

Vilka själsliga avtryck lämnar de ovetenskapliga, dehumaniserande restriktionerna – och är det verkligen sunt att vuxnas rädsla för att dö ska gå före de ungas rätt att leva?

Kanske orsakar vi just nu trauma åt en hel generation, genom att låtsas som att ”det nya normala” är normalt. Att det skulle vara friskt att inte kramas, ta i varandra, se varandras ansiktsuttryck. Friskt att gå omvägar runt varandra på trottoaren, handla ensam, äta ensam, inte umgås på fritiden, hålla avstånd till dem som ska vara närmast.

Att ställa in livsbejakande, glädjebringande och hälsofrämjande aktiviteter såsom dans, konserter, teaterföreställningar, skolutflykter, konstutställningar, skidåkning, skridskoåkning, körsång osv. Emedan otaliga föräldrar drabbas av arbetslöshet, konkurser och förlorade livsverk. Med missbruk, ohälsa och ökade depressioner till följd – något som alltid går ut över barnen, oftast i deras egna hem.

Miljontals barn beräknas ha dött till följd av pandemiåtgärder i världen. Hur många fler som farit illa är omöjligt att beräkna.

VAD ÄR DET SOM PÅGÅR

Har artister, skådespelare, fotomodeller och tv-kockar någonsin förut uppmanat dig att delta i en klinisk prövning? Har du någonsin förut sett reklam för medicinska experiment ute på stan, i tidningar, på TV och radio? Fått gratis kaffe på Pressbyrån och Seven Eleven som uppmuntran för att delta i ett? I andra länder mutas det till och med med lotterier och hamburgare, pommes frites, doughnuts och pizza.

Vaccinlyckan? Kvällsposten goes full propagandamaskin. Foto: Maria Celander.

Har regering och myndigheter någonsin förut uppmanat dig, mutat dig, till och med hotat och skrämt dig att delta i ett? Att låta dina barn delta?

Vera Sharav, överlevare från förintelsen, varnar oss för att det är en av de största varningsflaggorna; att myndigheter och regeringar börjar utöva medicinska experiment på barn och andra utsatta grupper. Nürnbergkoderna upprättades och blev till internationell lag efter andra världskriget för att det aldrig skulle kunna ske igen.

Det sker igen, det sker nu.

I bl.a. England och Indien förekommer det att barnen injiceras i skolan – utan föräldrarnas medgivande. Snabba lagändringar har i många länder genomförts i tysthet, så att samtycke numera anses ha erhållits bara av att ha sitt barn på skolan. Samma med covidtesterna, som även de befaras vara skadliga.

Det finns hjärtskärande filmer från olika länder både på äldre och på funktionshindrade ungdomar som ges sprutan mot sin vilja. Ibland till och med uppsökta av hela ”hälsoteam” i sina egna hem, där dom borde vara fredade. I Kalifornien har 2 000 personer anställts för att gå runt och knacka på folks dörrar för att övertala dem att låta injicera sig. Hur ofta har en medicinsk studie knackat på hemma hos dig?

Att alltihop är en del av en över 10 år gammal vaccinplan är inget som det talas om i morgonTV-sofforna, men det finns gott om officiellt material kring det för den som är intresserad.

Försök till lagändringar världen över pågår just nu för att möjliggöra obligatoriska injektioner, även med tvång.

I USA behövs inte föräldrars samtycke för barn över 12 år. Lärare pressar sina elever att ta injektionen på skoltid, och flera injektionscenter uppmanar barn att komma dit på egen hand och mutar t.o.m. med glass. Det är troligt att många barn går dit i tron om att dom kan rädda livet på sina anhöriga.

SVIN OCH SOLIDARITET

Även under svininfluensan, pandemin som senare avslöjades som en icke-pandemi, hävdade myndigheterna att det framhastade vaccinet var säkert och effektivt. Många slog dock larm om skador och Finland var först med att avbryta, året efter. 440 svenska barn har bekräftats med narkolepsi som bestående biverkning. Många drabbade har kämpat för att få diagnosens koppling till vaccinet bekräftad och berättar att dom inte blivit tagna på allvar eller fått någon ersättning. Mörkertalet anses vara stort också bland andra skador, däribland Guillain-Barrés syndrom; en form av förlamning som även syns bland de inrapporterade biverkningarna från covidinjektionerna.

Då liksom nu användes solidaritet som huvudargument för vaccinering; ”vaccinera dig för att skydda dina medmänniskor”. Men vad är poängen med ”vaccin” som inte minskar risken varken för smittspridning eller död? Covidinjektionerna minskar risken för symptomatisk infektion, ingenting annat. För en själv – och inte för någon annan.

Samtidigt ökar de ju riskerna för andra besvär (se listorna som följer efter brevet).

Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi: ”Solidaritetsargumentet är inte korrekt i det här fallet. Det är faktiskt mer solidariskt gentemot övriga populationen att ha genomgått covid-19 infektion än att vaccinera sig (…) De som vaccinerar sig mot snabbspridande virus av den här typen gör det främst av egoistiska skäl, d.v.s. för ett kortsiktigt skydd (…) Det är omöjligt att isolera eller vaccinera bort problemet den här gången därför viruset redan är globalt utspritt och det redan nu finns tusentals mutationer identifierade. En majoritet kommer att exponeras förr eller senare av någon virusvariant, om man inte tänker vaccinera sig årligen med olika covid-19-vaccin resten av livet. Massvaccinationsstrategin leder i det här fallet till att vi som population kommer bli mer mottagliga för den här typen av virus framöver.”

Hon bekräftar också det som så många av de tystade läkarna varnar för; att om man redan haft den naturliga infektionen och ändå låter injicera sig, så riskerar man att få extremt kraftiga immunreaktioner; auto-immuna inflammatoriska sjukdomar.

Var finns solidariteten med barnen genom en pandemi? Vem vakar över barnens rättigheter i det nu pågående gigantiska medicinska experiment som ignorerar Nürnbergkoderna, Helsingforsdeklarationen, Genèvekonventionen och Unescos Universal Declaration on Bioethics and Human Rights?

Och var finns solidariteten med alla som skadats, eller har barn och anhöriga som skadats av sprutorna? Eller med dem som vill undvika det.

DE OFÖDDA BARNEN OCH DE NYFÖDDA BARNEN

Det sägs att missfallen ökat lavinartat i USA sedan sprutprogrammet startade. Många kvinnor vittnar om missfall efter påtryckningar från deras egna läkare att ta sprutan. Alarmerande berättelser och förtvivlade varningar från drabbade kvinnor censureras och raderas från sociala medier. Tills nyligen fanns tre stora Facebookgrupper med mammors upplevelser av missfall efter sprutan – alla stängdes ner av Facebook, och tusentals vittnesmål, bilder och filmer plockades bort. Varför?

Här i Sverige får vi inte se några siffror alls för antal missfall och dödfödda. Gravida i riskgrupp eller över 35 år får lov att låta injicera sig, men man behöver inte visa upp intyg på att man är i riskgrupp. Vissa regioner till och med uppmanar gravida att boka tid – allt medan FHM ”vill se hur kunskapsläget utvecklar sig” Vad ska kunskapsläget under en påegående klinisk prövning bygga på, om inte på vittnesmål och inrapporterade biverkningar?

Då injektionerna i många fall verkar ha en tydligt omedelbar påverkan på de kvinnliga fortplantningsorganen, kan man fråga sig varför det inte talas mer om vad det faktiskt innebär – och hur injektionerna kan tänkas påverka på lång sikt? Inga studier har gjorts i hur fertiliteten påverkas, varken den kvinnliga eller den manliga.

Dr Michael Yeadon, fd Vice President på Pfizer: ”There is a risk of women becoming infertile due to anti-Syncytin-1 antibodies preventing the placenta to be formed. This risk has not been evaluated.”

Det brittiska ”expertrådet” JCVI går ut med rekommendation för både gravida och de som planerar att bli gravida att ta Pfizers och Modernas spruta, trots att alltså inga som helst studier finns gällande dess långtidseffekter. Expertrådet – som till största delen verkar bestå av män – rekommenderar även ammande kvinnor att ta sprutan.

I de flesta rapporteringssystem kan vi inte se åldersgrupper för de olika rapporterade biverkningarna på ett tydligt sätt, men i USA är det än så länge möjligt genom systemet OpenVaers. Där kan man bl.a. läsa om en 5-månaders pojke som dog efter att ha blivit ammad av sin mamma:

Dagen efter mammans andra dos från Pfizer utvecklade babyn utslag, feber och vägrade amma. På akuten konstaterades förhöjda leverenzymer och Trombocytopeni, dvs samma allvarliga biverkning som setts hos tusentals vuxna (1 222 st rapporterade bara i USA, 21:a maj). Han dog inom ett par dygn.

Hur många liknande rapporter som finns i andra register vet vi alltså inte. Utdrag från några av dem följer längre ner, efter bilden.

NÖDSTOPP

Under Nürnbergrättegångarna förbjöds för all framtid möjligheten att påtvinga människor medicinsk behandling, masker, märkningar eller pass bestående av medicinsk information.

Nu förbereds nya enorma rättsliga processer angående brott mot mänskligheten. Miljontals människor deltar i synkroniserade manifestationer i världens storstäder (utan att media rapporterar om det) – och alltjämt fortsätter det svajande experimentet.

Varför är det så viktigt att det fortsätter, och varför skynda ner i åldrarna? Friska bebisar och barn ska inte injiceras med giftklassade kemikalier och genmodifierande teknik.

C-sprutorna har ju endast ett villkorat nödtillstånd, så vilka är egentligen de där villkoren? Om inte det höga antalet allvarliga diagnoser vi ser i rapporterna är tillräckliga för att avbryta studien, oavsett om samband fastställts ännu eller ej – var går då gränsen. Hur många missfall, hur många skadade och avlidna ska till för att genomdriva ett nödstopp?

I USA nödstoppades svininfluensavaccinet efter 53 dödsfall. När det gäller vanliga influensavaccin kommer det i USA 20 – 30 rapporter om dödsfall per år. För covidinjektionerna är det i USA redan över 4000, på bara några månader. Där är det fler som har dött av c-sprutorna, än som har dött av vaccin de senaste 15 åren. Till ett av de EU-baserade registren har 405 259 skador rapporterats in för c-sprutorna per den 8:e maj, varav 10 570 st. dödsfall. I Sverige finns det 27:e maj 35 725 rapporter till LMV gällande skador. Däribland 223 dödsfall – i de 11% som hittills är redovisade. 186 av redovisade dödsfall gäller Pfizers produkt.

Svenska ambulansförare och andra sjukvårdsanställda vittnar om att allt fler av de som kommer in akut och läggs in på IVA, gör det p.g.a. reaktioner efter sprutan. Begravningsbyråer börjar se mönster bland de som begravs; det rör sig allt oftare om nyinjicerade, vars anhöriga inte själva gör kopplingen men uttrycker ungefär; ”Så synd, vi som just skulle börja umgås nu när han/hon äntligen vaccinerats”.

Enligt Nürnbergkod nr 10 måste ett medicinskt experiment avbrytas vid misstanke om att det orsakar skada eller död. All statistisk data visar klart och tydligt att så är fallet med covidinjektionerna – ändå gör inga tillverkare, politiker eller experter (bland dem som får komma till tals i media), något försök att stoppa experimentet. Varför ignoreras datan?

I den övervakade, inledande delen av studierna testades bara 1 eller 2 doser på deltagarna. Ingen testades för mer än så. Ändå planeras det för fler obligatoriska doser än två. Ingen vet vad effekterna av det blir. ”Boosters”; påfyllnadsdoser, planeras att ges var 6:e månad – utan några uppföljande studier. Och det trots det snabbt växande antalet döda och skadade, orsakade av experimentet.

TRANSMISSION / ÖVERFÖRING

Samtidigt som arbete i motvind pågår med att föra ut information om sådana biverkningar som inte syns i media, börjar en helt annan typ av rapporter strömma in, från annat håll. Anekdotisk information, tusentals vittnesmål från framför allt kvinnor, som fått oroväckande symptom kopplade till framför allt hud, bröst och reproduktionsorgan – bara av att ha varit nära någon som tagit sprutan. Genom hudkontakt eller inandning (*5).

Pfizer förnekar risken, men avhandlade själva möjligheterna till det i dokument från den inledande fasen av studien; ”occupational exposure” och ”evironmental exposure” i andra och till och med tredje hand. I dokumentet kan man t.ex. läsa att en kvinna som inte injicerats kan få missfall, fosterskador och förgiftad bröstmjölk bara av att ha varit nära en kvinna som tidigare injicerats. Det må låta otrovärdigt, men tekniken för s.k. ”self-spreading vaccines” har funnits länge och används redan på vilda djur.

En av de vanligaste rapporterade biverkningarna av själva injektionen är blödningar; inre och yttre, samt från diverse kroppsöppningar. Nu rapporterar läkare om att även barn som inte fått sprutan reagerar med blödningar – genom just ”transmission”, överföring. Oftast i form av näsblod och blodproppar, men det ha räven rapporterats om en 22 månader gammal flicka som börjat blöda ur underlivet.

Dr Larry Palevsky säger i ett samtal med fyra andra läkare på ämnet: ”Det här är inte ett vaccin, snälla sluta kalla det för vaccin. Lipidnanopartiklar har aldrig använts i ett vaccin förut. De är kapabla att föra allt material som är fäst vid dem (…) in i hjärnan, lungorna, levern, spermierna och in i det kvinnliga reproduktionssystemet (…) Det här är rysk roulette. Vi har inga svar om vad det är som överförs eller hur det överförs (…) Detta är folkmord. Det här är ett massförstörelsevapen och det kräver att vi talar ut. Någonting överförs från människor som injicerats med detta gift, till andra som inte har injicerats.”

Dr Steven Baker har gått ut med att patienter som injicerats de senaste 30 dagarna inte kommer att kunna tas emot på hans mottagning, för att inte riskera den kvinnliga personalens fertilitet. Om injektionerna kan ha så pass allvarliga andrahandseffekter på vuxna – vad står då inte på spel för barnen?

En grundskola i Florida, Centner Academy (*6), varnar sina anställda för sprutan och meddelar i ett brev till dem som redan tagit den att dom inte får lov att återvända till skolan förrän de kliniska prövningarna är klara. Rektorn menar att barnen är högsta prioritet, och skriver i brevet: ”Vaccinated persons may be transmitting something from their bodies that could harm others, impacting fertility and the reproductive systems of women, and also the development of children”.

Vi vet ännu inte ifall c-injektionerna verkligen tillhör kategorin av självspridande vacciner, men alla eventuella frågetecken borde redas ut innan våra barn blir aktuella. Det borde ha gjorts av dem som får betalt för det, innan massexperimentet inleddes. Men nu är det hela världens befolkning som är försökspersoner, och det är vi föräldrar som behöver följa upp, forska i realtid – för allas våra barn och för kommande generationer. Att i detta läge blint följa myndigheter och auktoritetsfigurer kan få ödesdigra konsekvenser.

SNART SOMMARLOV

Det råder alltså underdödlighet hittills 2021, det mesta tyder på att nödläget är över. Ändå stoppas inte det nödtillstånd som möjliggör användandet av PCR-tester och c-sprutor. Ändå fortsätter experimentet, ändå fortsätter övertalningskampanjerna. Ändå har regeringen föreslagit att regionerna ska få 470 miljoner utöver de tidigare 700 miljonerna, för att kunna massinjicera barn och tonåringar, så fort klartecken kommit från EMA. Och det med Pfizers experimentella produkt.

Regionerna får redan 275 kr per utdelad dos, samt en bonus på 20 kr per person om de lyckas injicera över ett visst antal personer. Det är inte bara tillverkarna som har att tjäna på att så många som möjligt injiceras.

Men staten och läkemedelsföretagen äger inte våra barn. Det är vi föräldrar som har det yttersta ansvaret, och det är vi föräldrar som vet vad som är bäst för dem. Vilken tillvaro vill vi se dem växa upp i, och vilken värld vill vi lämna dem med? Och vill vi kunna bli mormor-morfar-farmor-farfar en dag…

Efter ännu en digital skolavslutning; låt oss ge våra barn, alla barn, andra sommarlovspresenter än ”det nya normala” i form av ovetenskapliga restriktioner, etylenoxiddoppade tester, munskydd/visir/plexiglas och bakterierubbande handsprit. Än övervakning och medicinsk apartheid (så kallade vaccinpass/green pass). Än nedbrytande rädsla, avstånd, isolering, digitala möten, splittrade familjer, hot om stängda parker, lekparker och badplatser. Och låt dem framför allt slippa olagliga experiment med deras känsliga växande kroppar – deras sinnrika immunförsvar.

Efter mer än 1 år av begränsningar, låt oss bara ge dom barndomens frihet! Frihet att springa fritt, tumla runt, gräva i jorden, stoppa fingrarna i munnen, kladda, göra fel, komma för nära, använda alla sinnen. Frihet att, utan förbehåll, fylla på med D-vitaminalstrande solljus, glädje, orädsla, näring, natur, kulturupplevelser, gemenskap med människor och djur. För att på så vis bygga sitt – och därmed allas – naturliga immunförsvar. Det gynnar lika mycket våra äldstas fysiska och psykiska välmående. Barns närhet, kontakt och utbyte med äldre generationer är ömsesidigt livsviktig, och livgivande åt båda håll.

Vi föds, vi dör – däremellan ska vi leva.

Låt barnen leva.

Fridlys barnen!

————————————————————————-

OBS! Du behöver inte hålla med om allt som står i brevet för att skriva under. Det enda du behöver hålla med om är:

Vi kräver att alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de experimentella ”vaccinen” mot covid stoppas med omedelbar verkan.

Tack för ditt engagemang!

https://www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen

——————————————————————————-

OBSERVERA!

För alla uppgifter i skrivelsen ansvarar författarna.