Bertil Malmberg dömdes för att han sa sanningen. Nu friar HD från ”Hets mot folkgrupp”

Regionpolitikern Bertil Malmberg dömdes i både tingsrätt och hovrätt för ”Hets mot folkgrupp”. Dessutom uteslöts han ur Sverigedemokraterna.

Nu friar Högsta domstolen den 83-årige Malmberg. Han har inte hetsat mot någon folkgrupp i sitt anförande i Sörmlands regionfullmäktige. Det han sa är sant, adekvat i sammanhanget och ryms inom yttrandefriheten.

Bertil Malmberg.

Högsta domstolens utslag är ett välkommet klargörande sedan många domar i tingsrätter och hovrätter fullständigt har spårat ur i sin godtyckliga jakt på ”rasister” i allmänheten. Hmf-lagen är en gummilag som har utvidgats i omgångar sedan den stiftades 1949 och har visat sig vara ytterst användbar för att tysta den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Läs det här debattinlägget, skrivet av Tor Bergman 1998, med skarp kritik av den långa raden av skärpningar och utvidgning av lagen om hets mot folkgrupp.

Det är för tidigt att säga vilken betydelse den frikännande domen i Högsta domstolen får för utgången i andra tingsrätts- och hovrättsmål enligt den flexibla Hmf-lagen. Men det är svårt att tro att landets lägre domstolar kan förbigå en så kraftfull markering i högsta instans som HD-domen utgör. Lagen har inget stöd i folkopinionen, leder gärna till extrema tolkningar och framstår som bisarr i en demokrati där yttrandefriheten är grundlagsfäst, och en öppen och fri debatt är grundläggande demokratiska rättigheter.

”Hets mot folkgrupp” definieras som ”att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”

”Eftersom bestämmelsen innebär en begränsning av yttrandefriheten ska den tolkas restriktivt” skriver Högsta domstolen i domen, daterad den 31 mars.

Det var den 27 april 2021 vid ett möte i Region Sörmlands fullmäktige som regionfullmäktigeledamoten Bertil Malmberg (SD) ifrågasatte Migrationsverkets placering av ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Uttalandet gjordes under ett anförande i samband med att regionens årsredovisning för 2020 diskuterades.

”Under året har Migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst uppmätt intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning” sa Malmberg.

Han påpekade att arbetslösheten redan är hög i Sörmland och hade planerat att fortsätta med att säga att Sydsudan enligt FN har ett mycket lågt Human Development Index, ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. HDI anses ge en mer komplett bild än BNP, eftersom det är en sammanvägning av medellivslängd, utbildningsnivå och bruttonationalinkomst. Sydsudans befolkning har i allmänhet en mycket låg utbildningsnivå, och landet har omfattande analfabetism.

”Hur har ni tänkt er att dessa ska kunna integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande?” frågade Bertil Malmberg.

Han fick inte avsluta sitt anförande i regionfullmäktige. Kommen så långt avbröts Malmberg av regionfullmäktiges ordförande Tomas Borin från partiet Vård för Pengarna (VfP), grundat 2013. VfP styrde vid den här tidpunkten Region Sörmland tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Borin utsåg sig själv till censor på regional nivå. Att avbryta en annan ledamots anförande i en demokratisk församling måste ses som sensationellt maktfullkomligt och omdömeslöst.

Tomas Borin, VfP, avbröt Bertil Malmbergs anförande i Sörmlands regionfullmäktige för att han inte ansåg att det var ”okej”. Foto: Stefan Pettersson, Nya Tider

”Syftet hade blivit tydligare om Malmberg hade fått fortsätta sitt anförande” skriver Högsta domstolen.

Sydsudanesers extremt låga genomsnittliga IQ, cirka 55, är väl belagd i internationell forskning av bland andra professor Richard Lynn och professor Tatu Vanhanen. Som jämförelse kan nämnas att gränsen för psykisk utvecklingsstörning går vid IQ 70. Att IQ-nivån utgör en genomsnittlig siffra innebär naturligtvis att individer hamnar både under och över genomsnittet.

Sydsudan har genomsnittligt en mycket låg utbildningsnivå och utbredd analfabetism bland befolkningen.

Det amerikanska försvaret har en miniminivå runt IQ 85 som anställningsvillkor. Det har gjorts två försök att sänka gränsen till IQ 80, men männen klarade inte vid något av försöken soldatjobbet tillräckligt bra för att anses säkra i sin tjänsteutövning och för att rättfärdiga sina kostnader.

Nyköpings tingsrätt och senare Svea hovrätt lade in sina egna värderingar i domsluten och projicerade dem på Bertil Malmberg. Nyköpings tingsrätt ansåg att det måste anses som ”nedsättande” och ”ett sätt att uttrycka missaktning” att redogöra för internationella forskningsresultat gällande IQ.

Man tolkar till och med Bertil Malmbergs uttalande som att gruppen sydsudaneser skulle vara ”mindre värd” än andra folkgrupper. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom.

Flyktingläger i Sydsudan.

”Alla yttranden som innehåller negativa omdömen om en viss grupp är inte straffbelagda. Motiven för gärningen, det vill säga syftet med ett uttalande, måste också beaktas” framhåller HD. Uttalanden som kan ses som saklig kritik faller utanför det straffbara området för hets mot folkgrupp.

Högsta domstolen gör kraftiga markeringar för yttrandefrihet, i synnerhet i folkvalda politiska församlingar:

”Det måste tolereras att det ibland ges uttryck för åsikter som inte överensstämmer med i samhället allmänt accepterade värderingar”

HD påpekar att Europadomstolen återkommande har uttalat att konventionsskyddet för yttrandefriheten i politiska sammanhang är särskilt starkt. Att politiker kan uttala sig fritt i debatter och frågor av allmänt intresse anses grundläggande i en demokrati.

”Det gäller speciellt för folkvalda representanter i nationella och regionala parlament. I sådana sammanhang krävs därför mycket starka skäl för att inskränkningar i yttrandefriheten ska vara acceptabla. Det betyder att det endast finns ett litet utrymme för inskränkning av yttrandefriheten i dessa sammanhang” skriver HD.

”Det finns mot denna bakgrund endast ett litet utrymme för att anse att uttalanden som görs inom ramen för en debatt i en politisk församling är straffbara.”

Högsta domstolens slutsats blir att Bertil Malmbergs uttalande – ”trots att det var nedsättande för den utpekade gruppen – inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling.”

Hovrättens dom ska därmed ändras och Bertil Malmberg frikännas från åtalet för hets mot folkgrupp.

I avgörandet har deltagit justitieråden Anders Eka, Stefan Johansson, Petter Asp, Cecilia Renfors (referent) och Christine Lager.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Charlotte Hellner Kirstein.


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!