I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

Sju personer i Umeås ledning har utnämnt staden till Sveriges första risklaboratorium för det outforskade experimentet 5G, femte generationens trådlösa nätverk. Trots 240 internationella forskares varningar, och utan att tillfråga invånarna om de ställer upp som försökskaniner. Det är ett vansinnigt projekt som utsätter Umeås befolkning för mycket stora hälsorisker.

Detta är den andra artikeln om 5G. Den första kan du läsa här. 

Umeå har anmält sig själv att bli den första kommunen i Sverige som kör 5G i full skala. Staden lägger upp sina invånare som försökskaniner utan att ha frågat om de vill utsättas för oprövad, intensiv mikrovågsstrålning.

I år inleds projektet i ”skarpt läge” på universitetet och universitetssjukhuset i Umeå. Studenter, sjukhuspersonal och redan sjuka patienter tvingas utan eget medgivande delta i ett strålningsexperiment vars medicinska risker är outredda.

Jag tvekar inte att säga det: Umeå 5G är ett vansinnigt projekt. Det drivs av storhetsvansinniga politiker, tjänstemän och en profitgirig industri i maskopi. Utan att darra på manschetten kastar de i fartblint samförstånd all medicinsk, vetenskaplig och humanitär etik över ända. 

De måste stoppas.

Bara ett hisnande exempel på omdömeslösheten i Umeås 5G-projekt: ett av de första experimentmålen är universitetssjukhuset. Gravida kvinnor, foster, nyfödda barn och redan svårt sjuka patienter i alla åldrar blir alltså ofrivilliga försökskaniner för intensiv, pulserande mikrovågsstrålning, liksom sjukhuspersonalen, som exponeras dagligen.

Universitetssjukhuset i Umeå. Utsett till experimentverkstad för mikrovågsstrålning från 5G. Hur tänker de ansvariga när de har beslutat att utsätta redan svårt sjuka människor för potentiellt stora hälsorisker?

Som klåfingriga småbarn kastar sig de ansvariga in i ett högriskprojekt där de utsätter en hel kommuns befolkning för icke utredda hälsorisker – för att de själva dreglar av iver att vara ”först”, ”bäst” och ”sätta Umeå på kartan”.

Umeå ska bli ”Sveriges 5G-huvudstad”. ”Uppkopplade sjukhus och universitet, ja en helt uppkopplad stad.”

”Visa framfötterna.”

”Umeå 5G blir den första storskaliga testbädden i landet, båda till yta och frekvens.”

Storskalig testbädd?

Ni hör hur det låter när teknikberusade makthavare och aningslösa branschmedia öser på med innovationsrusigt nyspråk.

”Umeå 5G kan bidra till att Sverige tar en tätposition inom 5G, och innebär att vi nu kommer att uppfylla EU:s mål om att varje land ska ha en 5G-redo stad till 2020” säger Jonas Wessel, chef för Spektrumavdelningen på statliga PTS, Post- och telestyrelsen.

Visste ni att EU har som mål att varje land ska ha en 5G-redo stad till 2020? Visste ni att statliga PTS sväljer det målet med hull och hår?

Jag visste det inte. Men nu vet jag, och den skenande utvecklingen oroar mig kolossalt.

Tillstånden delas ut av Post- och telestyrelsen. De är också den myndighet som har godkänt testverksamheten som pågår fram till slutet av året.

Trots att cirka 240 specialiserade läkare och vetenskapsmän från 41 länder varnar för riskerna är aktörerna fast beslutna att genomföra sitt Kamikazeprojekt. Det är en enastående ironi att projektet och de som driver det till största delen finansieras med skatteintäkter. Umeåborna påtvingas alltså inte bara rollen som försökskaniner, de tvingas dessutom bekosta det riskfyllda experimentet med sin hälsa med pengar ur sin egen plånbok.

Experimentet Umeå 5G drivs med ursinnig frenesi av fem offentliga aktörer: Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park. Bakom det tjusiga multinationella ”företagsnamnet” Umeå Science Park med det säljande ”Park” på slutet (fråga vilken fastighetsmäklare som helst!) döljer sig en typisk socialdemokratisk maktgratäng med kompakt skattefinansiering via Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet.

Betrakta bilden nedanför noga. Så här ser det ut när människor har slängt allt förnuft överbord och kantrat över i ett tillstånd där de enbart drivs av hybris, tanklös tävlingsinstinkt och penga- och prestigehunger.

Som fartblinda galopphästar på upploppet. Löddrande av förväntningar på belöningar. Men varför skulle de belönas? För:

 • Att ha gjort ”avtryck i historien?”
 • Att ha ”satt Umeå på kartan?”
 • För att ha fattat beslut som gör mängder av människor sjuka?
De ansvariga för beslutet att göra Umeås befolkning till försökskaniner för den oprövade 5G-tekniken. Foto: Johan Gunséus.

Personerna på bilden är ansvariga för beslutet att göra Umeås befolkning till försökskaniner för den oprövade 5G-tekniken:

Från vänster: Anders Sylvan, direktör Västerbottens läns landsting, Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, kommunalråd (s) Umeå kommun, Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet, professor och överläkare vid Umeås universitetssjukhus, Robert Winroth, innovationslandstingsråd (mp) och ordförande Umeå 5G, Anders Kjellander, VD Umeå Science Park, och Peter Juneblad, näringslivschef Umeå kommun.

Katrine Riklund, läkare som utsätter redan sjuka människor för potentiellt farlig mikrovågsstrålning.

Lägg deras namn på minnet! En dag kommer de att ställas till ansvar för vad de utsatte Umeåborna för.

En märklighet i sammanhanget är att den enda kvinnan, Katrine Riklund, 55, (på bilden till vänster och nummer 2 från höger på bilden nedan) är professor och överläkare vid Umeås universitetssjukhus.

Trots sin profession är hon alltså drivande i att sjukhusets personal och redan sjuka patienter ska utsättas för intensiv, pulserande mikrovågsstrålning i extremt höga frekvenser, upp till 100 GHz (millimetervågor).

Läkarnas första och viktigaste etiska regel är ”Primum non nocere”. Det betyder ”I första hand inte skada”. Katrine Riklund är det tydligaste exemplet på klickande omdöme bland de sju aktörerna.

De sju ansvariga.

Här handlar det alltså om en hoper maktberusade politiker och tjänstemän som tar sig vittgående rättigheter i strid med demokrati, etik och sunt förnuft. Utan att blinka gör de en hel stad till sitt privata risklaboratorium, där insatsen är oinformerade och icke tillfrågade kommuninvånare. Det är de som tvingas utsätta sig för riskerna.

Det hör till saken att Umeå är en röd stad. Väldigt röd. Socialdemokraterna (30,35 procent), vänsterpartiet (16,24), miljöpartiet (5,43) och Fi (2,08) fick sammanlagt majoritet med 54,1 procent av rösterna i förra årets val. När röda partier viker sig för näringslivet och vill låta sig bäras av samma fartfyllda vindar som de blir det ofta väldigt fel.

I min förra artikel skrev jag om den tungt vägande appell, 5G Appeal, riktad till EU och WHO, som hittills har undertecknats av omkring 240 specialiserade läkare och forskare i 41 länder. Deras krav är att det utlyses ett moratorium för 5G tills ytterligare forskning har lyckats visa att tekniken inte skadar människor, djur och miljö.

I en appell varnar mer än 240 läkare och forskare från 41 länder för konsekvenserna av 5G.

Appellen, översatt till svenska, kan läsas här:

Klicka för att komma åt 5g_appell_sv.pdf

Forskarna påpekar att ”många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF (elektromagnetiska fält) påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella gränsvärden”.

Effekterna innefattar ökad cancerrisk, cellulära stresseffekter, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i fortplantningssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på det allmänna välbefinnandet hos människor. En allt större del av den europeiska befolkningen är drabbad av sådan ohälsa som i vetenskaplig
litteratur sedan många år har kopplats till exponering för EMF och strålning från trådlös teknik.

Dessutom finns alltfler belägg för skadliga effekter på både växter och djur.

Sedan 5G Appeal skrevs 2015 har ytterligare forskning bekräftat allvarliga hälsorisker från RF-EMF från trådlös teknik. Världens största studie från National Toxicology Program (NTP) visade statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer hos djur exponerade för RF-EMF, trots att strålningen var under ICNIRPs (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) gränsvärden, vilka tillämpas av de flesta länder. Dessa resultat stöds av resultat från epidemiologiska studier på människor och risk för hjärntumörer av RF-EMF-strålning.

5G-antenner som sänder ut pulserande mikrovågor i mycket höga frekvenser, upp till 100 GHz (millimetervågor). Amerikansk militär använder en lägre frekvens, 95 GHz, som vapen i krig och för att skingra folkmassor och demonstrationer.

5G-bestrålade områden kommer att finnas i Umeå inom en radie på 6,5 kilometer från respektive antenn. Flertalet Umeåbor är omedvetna om vad som väntar. Men kraftiga protester riktas mot kommunen från personer som har satt sig in i vad 5G innebär.

Mona Nilsson.

”Vi vill inte att Umeås befolkning ska bli försökskaniner i det 5G-experiment som ska genomföras” skriver Gunilla Ladberg och vetenskapsjournalisten Mona Nilsson från föreningen Vågbrytaren, respektive Strålskyddsstiftelsen i Folkbladet.

”Det är obegripligt att man avser genomdriva detta mycket riskabla projekt och därmed förvandla Umeås befolkning till veritabla försökskaniner i ljuset av följande fakta:

 • 5G innebär massiv ökning av mikrovågsstrålning.
 • Alla i Umeå som bor eller vistas inom 115 meter från en basstation för 5G kan utsättas för nivåer av strålning som anses skadliga i Ryssland, Schweiz, Italien och Polen.
 • Mikrovågsstrålning har redan bevisats leda till ökad cancerrisk, DNA-skador och neurologisk påverkan samt skadliga effekter för djurlivet. Svenska och internationella experter anser att mikrovågsstrålning är ”cancerframkallande för människan” på samma sätt som asbest, dioxin och tobak med mera.
 • 217 vetenskapsmän och läkare (nu fler än 240) vill att 5G-utbyggnaden stoppas på grund av allvarliga folkhälsokonsekvenser 3 (5G Appeal).
 • Ingen forskning visar att 5G är säkert. Ingen riskbedömning har gjorts. 5G kan orsaka vävnadsskador enligt forskare. Detta då 5G använder teknik utvecklad för militära ändamål, som koncentrerar mikrovågsstrålningen.
 • Umeå 5G har inte frågat Umeås invånare om lov. Detta trots att ingen kommer att kunna välja om man vill delta eller inte.”

Skribenterna stöder sina argument på flera befintliga lagar, tillkomna för att  förhindra experiment med risker av den här digniteten.

 • Nürnberg-koden (1949) förbjuder experiment med människor utan informerat samtycke.
 • Enligt Miljöbalken 2 kap. 10 § får inte en verksamhet bedrivas om den kan förväntas försämra det allmänna hälsotillståndet. Det finns anledning att befara detta på grund av 5G.
 • Enligt Regeringsformen 1 kap. 2§ ska det allmänna särskilt verka för goda förutsättningar för hälsa samt främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

”Vilket ansvar har ni ansvariga bakom Umeå 5G för risktagandet och konsekvenserna? Hur avser ni informera Umeås befolkning om ovanstående? Hur följs 5G-experimentets effekter upp? Var, när och hur registreras eventuellt skadlig hälsopåverkan? Vad gör ni när/om det som forskarna varnar för händer?” frågar Gunilla Ladberg och Mona Nilsson.

I Sverige har Lennart Hardell, professor vid Örebro universitet, länge varnat för hälsorisker med mobiler. Med sitt forskarteam har han pekat på samband mellan användning av mobil eller trådlös bordstelefon och tumörer i hörselnerven samt hjärntumörer av typen gliom.

En grupp forskare med bland annat namn som professor Lennart Hardell, specialist i onkologi vid universitetssjukhuset i Örebro, och Rainer Nyberg, professor emeritus, Vasa, Finland, riktar i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren en allvarlig varning till Umeås 5G-trojka att genomföra projektet.

”Det finns god grund att kalla införandet av 5G i Umeå för ett gigantiskt, oetiskt experiment med människor” skriver experterna.

”Ingen har frågat om patienter, sjukhuspersonal, studenter och lärare är villiga att delta. Gravida kvinnor, foster, småbarn, skolelever, sjuka och åldringar… alla blir försökspersoner utan sitt medgivande och utan information om de hälsorisker från befintlig strålning som redan i dag är kända och som hundratals forskare sedan flera år varnat för.

De ekonomiska och tekniska fördelarna med 5G måste vägas mot de hälsorisker som kan finnas. Tills detta är utrett bör 5G stoppas. Riskera inte befolkningens hälsa!” 

Kalle Hellberg.

Kalle Hellberg har arbetat med trådlös teknik i cirka 60 år. Han har arbetat med både service, konstruktion, tillverkning och försäljning av till exempel radio-tv, radar, röntgen, kommunikationsradio, mobiltelefoni som ingenjör och expert på strålningsrisker från wi-fi, mobiltelefoner, routrar och mobilmaster hos telekomföretaget Ericsson.

Han varnar för att den förestående 5G-utbyggnaden kan leda till omfattande hälsorisker. Eftersom experimentet i Umeå är Sveriges första i stor skala befarar Hellberg att de ansvariga öppnar dörren för en större hälsokatastrof i landet.

”Ingen som känner mig kan kalla mig för teknikfientlig. Elektronik och trådlös teknik har varit både mitt arbete och hobby mer än halva livet.”

”Jag förstod allvaret med skaderisker först när jag vid 50 års ålder konfronterades med massor av våra kunder som klagade över allvarlig negativ hälsopåverkan, efter att de köpt sin första GSM-mobil på 90-talet. Därefter har jag de senaste 24 åren använt större delen av mitt vakna liv till studier och upplysning till allmänheten om risker med trådlös teknik, genom föreläsningar och artiklar.”

Kalle Hellberg har skrivit ett öppet brev till de sju aktörer som har fattat beslutet att genomdriva 5G i Umeå. Han har bara fått något enstaka hjärndött icke-svar.

Han skickade kopia på brevet till radio-tv och tidningar. Ingen av dem har hört av sig.

”Det förvånar mig inte. När det gäller trådlös teknik och hälsorisker verkar det finnas en hemlig överenskommelse bland journalister om att detta ämne ska sopas under mattan. Ingenting ska få störa utbyggnaden” säger Kalle Hellberg.

När Umeå 5G ingår partnerskap med Telia om 5G-projektet blir det idel glada miner i lokala media, i kommunen, bland lobbyister och entreprenörer.

Vem ägnar Umeås försökskaniner en tanke?

Umeå 5G har ingått partnerskap med Telia. Nöjda nyttiga idioter, från vänster: Hans Adolfsson, rektor på Umeå Universitet, Anders Olsson, VD för Telia Sverige, Hans Lindberg (s), kommunalråd i Umeå samt Peter Olofsson (s), landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten.

Umeå kommun ansöker om EU-bidrag för sin experimentverksamhet med 5G

Ur Västerbottens-Kuriren – notera uttrycket ”spetskommun”.

”UMEÅ. Kommunen ska samordna en ansökan om ekonomiskt stöd från EU till den 5G-satsning som fem offentliga aktörer vill genomföra i Umeå.

Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi, Region Västerbotten och Umeå Science Park AB arbetar tillsammans för att Umeå ska blir en spetskommun i lanseringen av det nya 5G-nätet. Namnet står för det som ska bli den femte generationens mobiltelefoninät.

De fem aktörerna söker stöd från EU Programmet Urban Innovative Actions (UIA) inom Europeiska regionalfonden. Umeå kommun tar på sig ansvaret att samordna ansökan.

Syftet med 5G-satsningen är att utveckla ny teknik och erbjuda invånarna samhällstjänster på ett nytt sätt.

Det handlar om allt från vård i hemmet till teknik i skolan, säger kommunalrådet Hans Lindberg(S) efter sammanträdet där Kommunstyrelsen näringslivs- och arbetsutskott fattat beslut om att starta arbetet med ansökan.

Ansökan från UIA har två syften. Dels att få medfinansiering till satsningen. Dels att bli en del av EU:s Urban development network som samlar 500 urbana områden inom EU.”

KERSTIN ERIKSSON

okritisk journalist som inte ställer några besvärliga frågor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Varför skriver jag artiklarna om 5G? Varför lägger jag ner så mycket oavlönat arbete på ett ämne som garanterat inte är en kioskvältare, ett ämne som folk inte vill veta något om och som inte ger mig en enda pluspoäng i något sammanhang?

Ett synnerligen tungt och otacksamt arbete, önskat av ingen. 

Det här är mina skäl:

För att allmänheten är i det närmaste totalt omedveten om riskerna med mikrovågsstrålning och att omge sig med alltmer trådlös teknik, både hemma och på jobbet. Människor älskar sina mobiltelefoner och vill inte veta något om de risker som är förknippade med dem.

För att allmänheten till följd av sin okunnighet inte skyddar sina barn för hälsoriskerna. Det gör ont i mig när jag ser föräldrar handskas ovarsamt med mobiltelefoner i omedelbar närhet av små barn och aningslöst ger dem egna mobiltelefoner och paddor redan i 6-7-årsåldern eller ännu tidigare.

För att telekomindustrin och politikerna i samverkan systematiskt förtiger och vilseleder om riskerna.

För att telekomindustrin och politikerna inte bryr sig det minsta om ifall du drabbas av svåra följdverkningar av deras fartblindhet och ansvarslösa experimenterande med din hälsa. Ingenting får störa ”utvecklingen”.

För att journalisterna okritiskt återger industrins och politikernas falska budskap och struntar i att bedriva undersökande journalistik, gräva fram korrekta fakta och ge dig allsidig information.

För att jag är så förbannad på vad vi utsätts för och känner sådan vanmakt över hur vi låter oss luras och bedras. Gång på gång.

Vakna! Och stoppa 5G-projektet!

Om du inte älskar dig själv tillräckligt för att ta in information och skydda dig kan du kanske åtminstone tänka på dina barn?

 


Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!

20 reaktioner till “I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

 1. Tack för intressant information, hoppas den kommer att granskas och belysas på djupet. All information är bra och leder oss framåt.
  Fakta kvarstår att många inte tål onaturliga frekvenser. Naturligtvis har våra kroppar evolutionerats med solens och det synliga ljusets frekvenser, så dem tål vi och är beroende av. De är naturliga även om det är många THz. Och det finns visst fler frekvenser som påverkar oss från rymden och passerar igenom våra kroppar, fast dem tål vi också.

  Men de nya koncentrationerna av frekvensområdena som utvecklas, oavsett om de är lägre eller högre kan med min förståelse vara skadlig.
  Det finns många som är extremt elöverkänsliga, men de tål dagsljus och solljus. Vad beror det på? Jag tror ju att olika livsstilar påverkar elöverkänsligheten, men det är inte riktigt det vi talar om.

  I sammanhanget är det viktigt att försöka finna förklaringar till varför insekter och fåglar försvinner, för det påverkar vår existens som mänsklig art också. Där tror jag de nykonstruerade strålningskonstruktionerna senaste årtiondena har en stor orsaksdel, tillsammans med alltmer fritt svävande gifter i atmosfären. Många försök har gjorts med strålning kontra biologiskt liv som är alarmerande.

  Vettigare länder som Ryssland med flera, som klokt nog förbjuder GMO, var också förbjudande när mikrovågsugnen kom, har idag hundra gånger lägre tillåten gräns för strålning. Varför har de det? Och flera andra länder har liknande. Jag blev varnad för ryssarna som barn men de senaste 40 åren känner jag raka motsatsen, efter att ha studerat många vetenskapliga arbeten från dem. Italien och Polen har också lika låga gränsvärden.

  Jag tycker att försiktighetsprincipen alltid skall råda och att man skall visa att det man vill införa är oskadligt och inte bara köra över folk. Och jag har en lång lista som är aktuell, men det får bli till en annan gång.

  Dan Uhrbom

  Gilla

 2. Lite tekniskt kött på benen.
  100GHz= 100 biljoner svängningar= frekvenscykler AC (alternating current) eller EM (elektromagnetic wave per second) skrivs 10- upph. till 9. Kallas microwaves (mikrovågsugnen).

  Gubben som räknade ut hur elektromagnetism fungerar hette James Clerk Maxwell, hans ursprungliga 20 ekvationer sammanställdes till fyra partiella differentialekvationer av Oliver Heaviside.

  All strålning, synlig som osynlig innehåller fotoner som i sig inte har någon massa som andra partiklar men är den partikel som är energibärare. Energin i partikeln ökar med frekvensen, högre frekvens innebär mer energi.

  De militära vapen som använder mikrovågor hettar upp huden så att brännsår kan uppstå. Man kan även använda
  mikrovågor som förstoringsglas och koncentrera strålningen för att antända objekt. Se weather control California.
  Förväxla inte Maxwells superpositionsprincip med kvantfysikens superpositioner när elektroner byter nivå i sin bana runt atomen. Alltså befinner sig på två ställen samtidigt.

  Gilla

 3. Jag gratulerar till din tvärsäkra förvissning, i synnerhet ditt påstående att inga skador har inträffat hittills. Det känns betryggande.

  Om man inte ställer några frågor riskerar man inte heller några svar som kan rubba ens verklighetsuppfattning.
  Vägen till lycka går tveklöst genom en inbrottssäker bubbla av faktaresistens.

  Grattis!

  Gillad av 1 person

 4. Hur många av de här beslutsfattarna bor i Umeå?
  Hur många av dem har barn som bor där o/e går i skola där?

  Att läkaren vill bli av med patienter snabbare och därmed spara pengar inom vården är förståeligt. Eller?
  Tomma vårdplatser kräver färre personal och annat.
  Eller är det tänkt att Umeå ska erbjuda andra sjukhus vårdplatser ..? Så att svenska sjukhus kan reducera befolkningen snabbare ..?

  Går det inte fort nog för den djupa staten ..?

  Gilla

 5. Vad hände med försiktighetsprincipen?

  När det gäller den påstådda jordklotsuppvärmningen skall den ju tillämpas. Dvs på grund av den avlägsna möjligheten att, menar en del, jorden om 20 år (påstod Al Gore för 25 år sen) blir överhettad och obeboelig. Eller om 12 år säger den nyaste politiska stjärnan i USA, känd som AOC, påhejad av vänstermedia. Aftonbladet påstår att alla insekter försvinner om 100 år.
  Och så vidare.

  Och därför ska alltså hela västvärlden offra sin nuvarande levnadsstandard och gå tillbaks till en förindustriell ekonomi.

  När det gäller 5G (och mycket annat), ingen sån försiktighet inte! Bara raka rör!

  Kommer att tänka på det gamla uttrycket från sjuttiotalet, “Follow the money!”

  Global Warming-bedrägeriet är den största ekonomiska skandalen genom tiderna.
  Oräkneliga miljarder dollar rullas runt i olika former av skatter, bidrag, “cape and trade“, osv och dom trillar rakt ned i makthavarnas fickor.

  5G exemplet i Julias artiklar, samma sak.

  Politikerna beslutar, vi lyder.
  Rätt in i katastrofen.

  Kapten Bo

  Gillad av 1 person

 6. Hur stoppa ett gäng socialdemokratiska autodidakter som inte lyssnar på andra än sina egna? Kryddat med lika okunniga eller ännu värre illvilligt beräknande miljöpartister blir situationen än värre. Att gå i första ledet för oprövade förändringar med enda syfte att säkra sin maktposition och med gemensamma krafter motarbeta all opposition oberoende orsak.

  Sverige ett land som förtrycker oliktänkande, döljer fakta som visar annat än som passar autodidakterna och nu följer i spåren av fascisterna i Tyskland, Ryssland, Kina och andra länder med att offra även sitt folk för att förhöja sin egen strålglans.

  En fortsatt utbyggnad av det trådlösa samhället är bra – på rätt plats och med rätt applikationer. Den frågan får de inte gå förbi inte ens för sin egen glorifiering.

  Gilla

 7. Som gammal ingenjör inom telekommunikation är det faktiskt ganska roande, för att inte rent skrattretande, att läsa om 5G dreven. Det är sällan man ser något så osakligt. Nu är det förstås inte människorna man experimenterar med, utan tekniken. 5G ger betydligt mindre strålning än tidigare, orsaken är att vågorna inte studsar omkring som med tidigare system, man måste ha fler basstationer, och då behövs lägre styrka för avstånden blir kortare. Frekvensen är högre, upp till 60 GHz. Det är 60 med 9 nollor, mot tidigare 800 MHz, det är 800 med 6 nollor. Sedan är frågan, kommer en högre frekvens att skada oss. Nja, inte vad vi har erfarit hittills genom världshistorien i alla fall, för vi bestrålas vanligen med frekvenser på 430-770 THz. Det har 12 nollor. Hur är det med styrkan då. En mobiltelefons styrka är typisk 100 milliWatt, eller 100 tusendels watt. I frekvenserna 430-770 THz bestrålas vi med omkring 1,000 Watt nästan var dag. Det är alltså sådär en miljon gånger starkare strålning av en ettusen gånger högre frekvens. Dessutom har vi sedan mycket länge redan utsatts för 5G strålning, för den har sedan mycket länge varit i bruk i WiFi, radarstationer och mikrovågslänkar, utan skador hittills. 430-770 THz är det synliga ljuset och styrkan på solljus är omkring 1367 watt per kvadratmeter. 5G är verkligen inte oprövad.

  Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s